ŞEHİTKAMİL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ EŞREF BİTLİS PARKI HASTA YAKINLARI KONAKLAMA MERKEZİ İBRAHİMŞEHİR SOSYAL TESİSİ TEK TUŞLA BOR ÖDEME KİLİT TAŞI ÇALIŞMALARI ARABAN SOSYAL TESİSİ MERVEŞEHİR STADI İNTERNET EVİ LOGOMUZ  Bİ DÜNYA YEŞİL EYÜP SULTAN SOSYAL TESİSİ LİG BİRİNCİLİĞİ ENGELSİZ PARKI DÜLÜKBABA MESİRE ALANI İLETİŞİM MERKEZİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ERİKLİ SOSYAL TESİSİ SOMALİYE UZANAN ŞEFKAT ELİ İBRAHİMLİ KAMULAŞTIRMA
Alleben Yüzme
Havuzu
Göl Kafe
Size en yakın
Möp Kumbaraları
e-möp
E-Devlet
Projeler
Google'da
Başkanımız
Nerede?
Tek Tuşla
Borç Ödeme
İhaleler
E-İmar

.

Duyuru Listesi

İlçemiz hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize katılınız
 

TAŞINMAZ SATIŞI

21/02/2018 14:30

ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                Şartnamenin 8. Maddesinin d fıkrasına istinaden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesine göre Şehirgösteren Mahallesi,   Ada:4018, Parsel:9’da muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirtilen dükkanlar Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak pazarlık usulü  ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

SIRA No.

DÜKKAN NO

GENEL BRÜT İNŞAAT ALANI(M²)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

ÖDEME

1

8 NOLU DÜKKAN (PİDE FIRINI)

120,00

355.000,00TL

10.650,00TL

PEŞİN

2

9 NOLU DÜKKAN

120,00

270.000,00TL

8.100,00TL

PEŞİN

3

10 NOLU DÜKKAN

80,00

260.000,00TL

7.800,00TL

PEŞİN

 1- İhale 21.02.2018 Çarşamba günü saat:14.30 da Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince)  yapılacaktır.

      İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 21.02.2018 Çarşamba günü saat:12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 2- Şartname bedeli 50,00 TL’dir.

 3- İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:

 

A)      İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,               

f) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir

 

B) İstekli tüzel kişi ise;

    a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,               

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

   h)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir          

           

 

İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

 

4- Dükkan satış bedelleri, ihale sonucunun tebliğine müteakip 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

 

5-Bu ihalede satış bedeline KDV uygulanmayacaktır. Diğer vergi, resim, harçlar, tellaliye bedeli,  tapu masrafları vb. masraflar ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

 

         İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.