ŞEHİTKAMİL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ EŞREF BİTLİS PARKI HASTA YAKINLARI KONAKLAMA MERKEZİ İBRAHİMŞEHİR SOSYAL TESİSİ TEK TUŞLA BOR ÖDEME KİLİT TAŞI ÇALIŞMALARI ARABAN SOSYAL TESİSİ MERVEŞEHİR STADI İNTERNET EVİ LOGOMUZ  Bİ DÜNYA YEŞİL EYÜP SULTAN SOSYAL TESİSİ LİG BİRİNCİLİĞİ ENGELSİZ PARKI DÜLÜKBABA MESİRE ALANI İLETİŞİM MERKEZİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ERİKLİ SOSYAL TESİSİ SOMALİYE UZANAN ŞEFKAT ELİ İBRAHİMLİ KAMULAŞTIRMA
Alleben Yüzme
Havuzu
Göl Kafe
Size en yakın
Möp Kumbaraları
Başkan
Cevapliyor
E-Devlet
Projeler
Google'da
Başkanımız
Nerede?
Tek Tuşla
Borç Ödeme
İhaleler
E-İmar

.

Duyuru Listesi

İlçemiz hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize katılınız
 

 

Mustafa ÇAM
Temizlik İşleri Müdürü

Amaç

MADDE-1- Bu Yönetmeliğin amacı; Şehitkamil Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE-2- Bu yönetmelik, Şehitkamil Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları ile birlikte, işleyişini kapsar.

 

Dayanak

MADDE-3 - Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE-4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan       :           Şehitkamil Belediye Başkanı’nı,

Belediye      :           Şehitkamil Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür        :           Temizlik İşleri Müdürü’nü,

Müdürlük   :           Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü,

Personel      :           Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE-5 –Şehitkamil Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında:

a)  Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)  Hesap verebilirlik,

ç)  Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık.

d)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik.

e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)  Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş

MADDE 6 - (1) Şehitkamil Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı’ gereğince kurulmuştur.

 

Personel

MADDE-7 - Şehitkamil Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünde bir müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE-8 -Şehitkamil Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Şehitkamil Belediye'si sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için; Şehitkamil Belediye’si sınırları içerisindeki çöp toplama işlemlerinin aksatmaksızın yürütülmesini sağlamak. Pazaryerlerinin süpürülmesi ve yıkanması,  katı atıkların toplanması, doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunmak, çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmek, tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakların semt pazarlarının süpürülmesi, temizlenmesi ve bu alanlar ile okulların, hastanelerin, camilerin ve iş yerlerinin çöplerinin toplanması çöp alım yerlerinin temizliği ile bu çöplerin Büyükşehir Belediyesinin göstereceği çöp imha sahasına taşınması ve gerekli görülen yerlerin yıkanmasından ve yaz aylarında tozlanmaya karşı ıslatılması, Çevre kirliliğini önleyici çalışmaların yapılması, Şehitkamil halkının çevreye duyarlı davranmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapılması,  halkın sağlık ve huzurunu sağlamak için, çevre ve çevre kaynaklarını korumak ve atıkların kaynağında azaltılmasından sorumludur.

 

         Belediye Başkanı'nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ilgili mer’i mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında:

 

(A) Temizlik İşleri Biriminin Görevleri:

 

 1. Belediye sınırları içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 2. Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması. Çöp toplama alanlarına nakledilmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işlerinin yapılması ve/veya yüklenici firmalara yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 3. Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip edilmesi, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamak,
 4. Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanması, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin edilmesini sağlamak.
 5. Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak / caddelerin süpürülüp yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen programdaki gün ve saatlerde yapılması işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 6. İlçe içerisindeki pazaryerlerinin yıkanması işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 7. Hastaneler, okullar, askeri bölgeler, evler, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 8. Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlama işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 9. İlçenin doğal güzelliklerini korumak amacıyla, oluşan atık çöpleri temizleme çalışmalarının yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 10. Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanamayan koltuk, kanepe, karyola, dolap ve benzeri malzemelerin toplattırılması görevini yapmak,
 11. İnşaat atıklarının toplanmasını sağlamak.
 12. Kurban bayramından sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 13. İbadethanelerin iç temizliği ve okulların bahçe ve çevre temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 14. Bağlı ekiplerle birlikte mahalleler dolaşılarak gerekli önlemlerin yerinde tespit edilmesi, önlemlere uygun olarak yüklenici firmanın icra edeceği işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 15. İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarının ve hak edişlerinin takip edilmesi, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 16. Müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
 17. Başkanlığın talimatına uygun Belediye sınırlan içerisindeki mezarlıkların temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 18. Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse de Çağrı Merkezine gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak,
 19. Yetkili Müdürlük ile işbirliği içerisinde çöp konteynerleri ile biriminde kullanılmakta olan Makinelerin bakımının yapılması, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynerlerin üretilmesi veya  satın alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 20. İlçedeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar kullanım alanları dâhil tüm alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak.
 21. Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak.
 22. Günlük olarak göreve çıkan çöp araçları garaja döndüklerinde çöp haznelerinin yıkanması ve ilaçlanmasını sağlamak.
 23. Müdürlük personelinin daha başarılı olabilmesi için hizmet konusunda eğitime tabi tutmak.
 24. Çöp gününden önce zamansız çıkarılan çöpleri acil çöp ekibiyle toplamak, çöplerin ilan edilen zamanda çıkartılması için bilinçlendirme çalışmalar yapmak. Önleyici tedbirler almak, alınan önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak.
 25. Görevle ilgili her türlü iç, dış yazışmaları yapmak. Başkana. Encümene. Meclise teklifler sunmak, verilen kararlan uygulamak,
 26. Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

(B) Müdür ve  Personellerin Görevleri

          Bu yönetmeliğin 7.  maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer'i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:

 

(C) Temizlik İşleri Müdürünün görevleri

 1. Belediye Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin damıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar.
 2. Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir.
 3. Müdürlüğü için. Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar.
 4. Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,
 5. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır.
 6. Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,
 7. Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,
 8. Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,
 9. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,
 10. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar.
 11. Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyon el konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder.
 12. Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere; Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,
 13. Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,
 14. Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif eder,
 15. Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,
 16. Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar.
 17. İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,
 18. Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder.
 19. Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini. Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,
 20. Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet verir ve görevlerini taksim eder.
 21. İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikle belirtir. İş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler.
 22. Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır.
 23. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder: düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar,
 24. Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder.
 25. Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir.
 26. Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin eder.
 27. Terk etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı yetiştirir,
 28. Haberleşmeye büyük önem vererek, alman kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar,
 29. Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar,
 30. Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek meseleleri halleder,
 31. Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,
 32. Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar.
 33. Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder,
 34. Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder.
 35. Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur,
 36. Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder,
 37. Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir,
 38. Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez.
 39. Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir.
 40. Başkasına emir vermiş ('Isa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üstlenir.
 41. Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder.      
 42. Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur.
 43. Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder.
 44. Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar.
 45. Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur.
 46. Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder.
 47. Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,
 48. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etler. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder.
 49. Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
 50. Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
 51. Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
 52. Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,
 53. Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer'i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar,
 54. Temizlik ile ilgili taleplerin karşılanması hususunda gerekli görevlendirmeleri yapar,
 55. Belediye Encümenince alınması gerekli kararlar için teklif belgeleri hazırlar,
 56. Temizlik ile  ilgili çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin alınmasını sağlar,
 57. Personelin moral motivasyonunu arttırmaya dönük tedbirler alarak, prodüktivite artışını sağlar.
 58. Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapar ve sicil raporlarını tanzim eder,
 59. Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlar; personelin çalışmalarını organize eder,
 60. Personelin mesai ve çalışmasını denetler, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler alır,
 61. Müdürlüğün verimli çalışması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip eder ve uygular,
 62. Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar.
 63. Belediyenin amaçlan, prensip ve politikaları doğrultusunda. Müdürlüğün kalite politikası, bedelleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarım sonuçlandırır,
 64. Müdürlüğün görev alanıyla ile ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar,
 65. Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar,
 66. Müdürlüğün görev alanıyla ilgili mer’i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine ilişkin tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlar,
 67. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlar,
 68. Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,
 69. Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer'i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlar,
 70. Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütür, devam durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlar.
 71. Stratejik planın hazırlık çalışmalarında verilen görevleri etkin biçimde sonuçlandırır.
 72. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar.
 73. Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar,
 74. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar.
 75. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesi ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 3. maddesi 2. bendi gereğince müdürlüğün personelleri ve çalışma alanları için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanması bakımından işveren vekili olarak görev yapar.

 

 

(Ç) Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelinin görevleri

Müdürlüğün görev alanına giren aşağıdaki görevler: Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. kriterize edilebilir yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir:

 

 1. Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir.
 2. Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,
 3. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,
 4. Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,
 5. Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar.
 6. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür,
 7. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
 8. Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasılları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
 9. Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,
 10. İş bölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır.
 11. Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar.
 12. işleri en az maliyetle icra eder.
 13. Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır.
 14. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayet eder.
 15. Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder.
 16. Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlar.
 17. Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar.
 18. Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurar,
 19. Çalışmalarında örnek tutum davranış sergiler,
 20. Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
 21. Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,
 22. Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
 23. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,
 24. Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
 25. Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçlan belirten özel fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
 26. Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir.
 27. Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer'i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,
 28. Görevlerin ifa ve icrasında, ilgili mer’i mevzuat hükümlerine uygun davranır,
 29. Belediye sınırlan içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerini yapar,
 30. Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, cadde ve sokakların süpürülmesi işlerinin taşeron firmalar aracılığıyla yapar, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirler, taşeron firmanın bu plan dahilinde çalışmalarım sürdürmesini sağlar,
 31. Temizlik işlerinin taşeron firmalara yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması işlemlerinin yapar,
 32. Temizlik çalışmalarını yürüten taşeron firma ile Belediye arasındaki iletişimi sağlar, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin eder,
 33. Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak /caddelerin süpürülüp yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen programdaki gün ve saatlerde yapılması işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 34. İlçe içerisindeki pazaryerlerinin yıkanmasını sağlar.

 

 1. Hastaneler. okul, askeri bölgeler, ev. işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanmasını sağlar.

 

 1. Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılmasını sağlar.
 2. İlçenin doğal güzelliğini korumak amacıyla oluşan atık çöpleri temizleme çalışmalarının yürütülmesini sağlar.
 3. İnşaat atıklarının toplanması işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 4. Kurban bayramından sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılması işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 5. Bağlı ekiplerle birlikte mahalleler dolaşılarak gerekli önlemlerin yerinde tespit edilmesi, önlemlere uygun olarak taşeron firmanın icra edeceği işlemlerinin yapılmasını sağlar,
 6. İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarının ve hakedişlerinin takip edilmesi, şartnameye aykırılık tespiti halinde taşeron firmaya cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılmasını sağlar,
 7. Müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık faaliyet raporunun hazırlanmasına katkı yapar,
 8. Başkanlığın talimatına uygun Belediye sınırlan içerisindeki mezarlıkların temizliğinin yapılmasını sağlar.
 9. Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaları yapar.
 10. İlçe Cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar kullanım alanları dâhil tüm alanların süpürülmesi. Yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlar,
 11. Cadde ve sokakların periyodik olarak süpürülüp temizlenmesini sağlar,
 12. Günlük olarak göreve çıkan çöp araçları garaja döndüklerinde çöp haznelerinin yıkanması ve ilaçlanmasını sağlar,
 13. Belediye sınırları içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar,
 14. Çevre sağlığı ile ilgili yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar,
 15. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevleri icra eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yürürlük, Yürütme

 

Yürürlük

MADDE-9-Bu Yönetmelik hükümleri; Şehitkamil Belediye Meclisi’nin 23/10/2009 Tarih ve 105/L sayılı kararı ve yayımı ile yürürlüğe girer

 

Yürütme

MADDE-10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Şehitkamil Belediye Başkanı yürütür.

 

 

NÜFUS

626.913

YÜZÖLÇÜMÜ

1.250 km2

GENEL ARAÇ BİLGİLERİ

92 ADET

PRESLİ ARAÇ

41

TRAKTÖR

1

SÜPÜRGE

16

ASPRİK SÜPÜRGE

2

MOTORİZE

5

VİDANJÖR

1

ARAZÖZ

3

MİNİ PUCK

6

KALDIRIM ÜSTÜ SÜPÜRGE

2

KONTEYNER YIKAMA

2

KONTROL VE DESTEK ARACI

4

KONTEYNER TAMİR

2

BAHAR TEMİZLİK VE ACİL MÜDAHALE

4

MİNİBÜS

1

KEPÇE

1

KAMYON

1

 

 

                      GENEL PERSONEL BİLGİLERİ

MÜDÜR

1 KİŞİ

ÇEVRE MÜHENDİSİ

3

ZİRAAT MÜHENDİSİ

1

KONTROL DESTEK ELEMANI

8

OPERATÖR

38

ŞOFÖR

87

ÇÖP TOPLAMA PERSONELİ

132

YAYA SÜPÜRGECİ

200

OKUL – CAMİ TEMİZLİK EKİBİ

15

BAHAR TEMİZLİK VE ACİL MÜDAHALE

24

KONTEYNER TAMİR

4

KONTEYNER YIKAMA

4

PAZAR YERİ TEMİZLİK

4

TOPLAM

521 KİŞİTanıtım : Müdürlük
Adres : Şehitkamil Belediyesi
Telefon : 3232727 / 3530
Fax
Web Adresi : www.sehitkamil.bel.tr
Email :