ŞEHİTKAMİL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ EŞREF BİTLİS PARKI HASTA YAKINLARI KONAKLAMA MERKEZİ İBRAHİMŞEHİR SOSYAL TESİSİ TEK TUŞLA BOR ÖDEME KİLİT TAŞI ÇALIŞMALARI ARABAN SOSYAL TESİSİ MERVEŞEHİR STADI İNTERNET EVİ LOGOMUZ  Bİ DÜNYA YEŞİL EYÜP SULTAN SOSYAL TESİSİ LİG BİRİNCİLİĞİ ENGELSİZ PARKI DÜLÜKBABA MESİRE ALANI İLETİŞİM MERKEZİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ERİKLİ SOSYAL TESİSİ SOMALİYE UZANAN ŞEFKAT ELİ İBRAHİMLİ KAMULAŞTIRMA
Alleben Yüzme
Havuzu
Göl Kafe
Size en yakın
Möp Kumbaraları
e-möp
E-Devlet
Projeler
Google'da
Başkanımız
Nerede?
Tek Tuşla
Borç Ödeme
İhaleler
E-İmar

.

Duyuru Listesi

İlçemiz hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize katılınız
 

Remzi YILMAZ
Sosyal Yardım İşler Müdürü


                                   

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şehitkamil İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımı gibi sosyal yardımların yapılmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Şehitkamil İlçesi sınırları dahilinde yapılacak sosyal yardımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Aş evi                     : Belediye bünyesinde, Şehitkamil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Şehitkamil Belediyesi işbirliğinde veya yine Şehitkamil Belediyesi olarak veya Şehitkamil Belediyesi ile; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin işbirliği ve katkılarıyla muhtaç kişilere sıcak yemek hizmeti veren birimlerini,

b) Ayni yardım           : Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbî araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri, engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri mal ve malzeme yardımı ile alışveriş çeki, akıllı kart kontörü ve benzeri aracılığıyla yapılan yardımları,

            c) Belediye                            : Gaziantep İli Şehitkamil Belediyesini,

ç) Belediye Başkanı               : Şehitkamil Belediye Başkanını,

d) Belediye Encümeni           : Şehitkamil Belediye Encümenini,

e) Belediye Meclisi                : Şehitkamil Belediye Meclisini,

f) Değerlendirme Kurulu       : Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulunu,

g) Engelli                                : Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

ğ) Gerçekleştirme Görevlisi : Giderin gerçekleştirilmesi için ödeme emri belgesini düzenleyen ve Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiyi,

h) Harcama Yetkilisi              : Sosyal Yardım İşleri Müdürünü,

ı) Hizmet yardımı                    : Ayni ve nakdi yardımlar dışındaki diğer sosyal yardımları,

i) Muhasebe Yetkilisi             : Mali Hizmetler Müdürünü,

j) Müdürlük                            : Şehitkamil Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

k) Nakdi yardım                     : Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da para yerine geçebilecek banka kartı ve benzerini,

l) Net asgari ücret                    : Asgari geçim indirimi dahil olmayan net asgari ücreti,

m) Sosyal yardım                   : Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımlarını,

n) Şartlı bağışlar                     : Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanmak üzere nakit olarak ve makbuz karşılığında Belediye veznesine, Belediye tahsilat bürolarına ve Belediyenin banka hesabına ödenen bağışları,

ifade eder.

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 5- (1) Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere sosyal yardımda bulunabilir. Sosyal yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır;

a) Sosyal yardımlar kısmen ayni, kısmen nakdi ve kısmen hizmet yardımı şeklinde veya üç unsurda ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

b) Sosyal yardımların yapılabilmesi için her yıl Belediye bütçesine ödenek konulur ve Belediye Meclisince onaylanır.

c) Sosyal yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamına giren sosyal yardımlar, Belediyenin denetim, gözetim ve işbirliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının, dernek ve vakıfların, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin ayni, nakdi ve benzeri bağışlarıyla da yapılabilir.

d) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç; ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye eğitim, ev eşyası, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi ayni ihtiyaçlarını, hizmet ihtiyacını ve nakdi ihtiyacını karşılayarak temel nitelikteki sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde ilgilisine yardımcı olunmasıdır.

e) Sosyal yardım, aynı evde yaşayan hane halkından sadece birine verilebilir.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlardan Yararlanma Usul ve Esasları

 

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen kişiler, Belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlandırılabilir.

a) Şehitkamil İlçesi sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler.

b) Şehitkamil İlçe nüfusuna kayıtlı veya kendisinin ikametgahı Şehitkami İlçesi sınırları içerisinde olan; ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yardıma muhtaç öğrenciler.

c) Yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere maruz kalmış olup ayni, nakdi ve hizmet yardımına ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler.

 

Başvuru

MADDE 7- (1) 6 ncı maddede sayılan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilmesi için Müdürlüğe başvurması gerekir.

(2) Başvuru olmasa dahi, 6 ncı maddede sayılan kişiler için, basında yer alan veya zabıta birimlerince veya muhtarlıkça veya özel ve tüzel kişiler tarafından Belediyeye bildirilenlerin ihtiyaç sahibi olduğunun Müdürlükçe resmen yapılacak inceleme üzerine tespit edilmesi halinde, ilgili kişinin rızasıyla başvurusu yapılmış sayılır ve 8 inci maddede sayılan belgeler tamamlattırılır.

(3) Sosyal yardımlar için başvuran veya başvurmuş sayılan kişiler için Müdürlük tarafından bilgi bankası oluşturulur.

Müdürlüğün resen inceleme ve tespiti;

a) Belediyenin bilgi kaynakları,

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan bilgiler,

c) Yardım derneklerinden, sivil toplum kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden alınan bilgiler,

ç) Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bilgi kaynakları ile,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi kaynakları, vasıtasıyla yapılabilir.

 

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 8- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenilir;

a) Yardıma muhtaç olduğunun dilekçe ile beyanı.

b) İlk defa yapılan başvurularda kayıt formu.

 

c) Nakdi yardım talepleri için; sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten itibaren bu hususu Müdürlüğe bildireceği, bildirmediği taktirde muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten sonraki aldığı nakdi yardımları genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri vereceği, gerçeğe aykırı bilgi, belge ve beyan verdiğinin tespit edilmesi halinde ise tespit tarihine kadar alınan tüm nakdi yardımları Belediyeye genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri vereceğine dair taahhütname .

ç) Müdürlükçe lüzum duyulan sağlık kurulu raporu, özürlü raporu, cezaevi belgesi, gelir durumu, boşanma kararı, boşanmadıysa mahkeme tutanağı yoksa müracaat belgesi,ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler.

Yukarıdaki belgelere istinaden oluşturulan başvuru dosyasına Müdürlük personelinin yerinde yapmış olduğu tespit tutanağı eklenilir.

 

Başvuruların incelenmesi

MADDE 9- (1) Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda, başvuru veya durum tespit tutanağına istinaden belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişiler için sosyal inceleme raporu düzenlenir.

(2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları ile istekleriyle ilgili olarak edinilen bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporu ekinde karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

 

Değerlendirme kurulu

MADDE 10- (1) Değerlendirme Kurulu, Belediye Başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısı başkanlığında, Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Zabıta Müdürü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Belediye Meclisince, meclis üyeleri arasından gizli oyla gönüllülük esasına dayanılarak 2 yıllığına seçilecek 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişiden teşekkül eder.

(2) Kurul salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Değerlendirme Kurulu, her hafta ………………… günü ve gerekli olduğunda kurul başkanın çağrısı üzerine toplanır.

(4) Değerlendirme Kurulunun sekretaryasını Müdürlük yürütür.

(5) Değerlendirme Kurulunun atanmış üyelerinin izinli, görevli, raporlu ve benzeri yasal mazeretlerle görevinde bulunmaması durumlarında, asli görevlerini vekaleten yürütenler kurul toplantılarına katılır.

(6) Belediye Başkanı, gerekli görmesi durumunda kurul üyelerini değiştirebilir.

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11- (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) 6 ncı maddeye uygun olarak sosyal yardım talebiyle Müdürlüğe başvuran veya başvurmuş sayılan veya Müdürlükçe resen yapılan inceleme üzerine tespit edilen kişilerin durumlarını değerlendirerek sosyal yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarına, süresine, şekline ve tutarına ilişkin karar vermek.

b) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardımlardan yararlanacak kişileri ve kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında görüşvermek.

c) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenilecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek ve incelemek.

ç) Yönetmelikteki şartlara haiz olanlara, Ek 1 de yer alan kriterlere göre oluşan puan toplamına istinaden ödenecek olan nakdi yardım tutarını belirlemek.

d) Belediye Başkanının sosyal yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardımlar

 

Nakdi yardım

MADDE 12- (1) Belediye, Şehitkami İlçesi sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümüne yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdi yardımların bedeli ve süresi Değerlendirme Kurulu tarafından nakdi muhtaçlık yardımı değerlendirme kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Aylık olarak yapılacak nakdi yardım, net asgari ücret tutarını geçemez.

 

(3) Şehitkami İlçesi sınırları içinde meydana gelen yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görenlere, net asgari ücretin 5 katı tutarına kadar Değerlendirme Kurulu kararıyla nakdi yardım yapılabilir.

(4) Bu maddenin 3 üncü fıkrası ile 13. maddenin 3 üncü fıkrası hariç olmak üzere, nakdi yardım için müracaat eden ailenin aylık geliri, net asgari ücretin % 60 ından fazla olması halinde nakdi yardım yapılmaz.

 

(5) Nakdi yardım yapılmasına karar verilen kişilere ödenecek tutar, nakit para veya banka kartı aracılığıyla yapılabilir.

 

            Nakdi yardım tutarları ve muhtaçlık dereceleri

MADDE 13- (1) Değerlendirme Kurulu, Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak sosyal yardım talebiyle Müdürlüğe başvuran veya başvurmuş sayılan veya Müdürlükçe resen yapılan inceleme üzerine tespit edilen ihtiyaç sahibi kişiler hakkında aşağıdaki kriterleri dikkate alarak nakdi yardımın yapılıp yapılmamasına karar verir.

a) Ailenin net geliri,

b) Barınma durumu,

c) Ailenin durumu ve ailede yaşayan kişilerin sayısı,

ç) Ailede okuyan öğrenci sayısı,

d) Varsa engellilik, kronik rahatsızlık ve 65 yaş üzeri olma durumu,

e) Başka kurumlardan alınan yardımlar,

f) Taşınır ve taşınmaz mal durumu g) Değerlendirme Kurulu takdir yetkisi.

(2) Belediye tarafından yapılacak nakdi yardımlara ilişkin olarak oluşturulan ve bu Yönetmeliğin ekindeki Ek 1 de yer alan nakdi muhtaçlık yardımı değerlendirme kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu verilen puanlar toplanır. Çıkan sonuca göre aşağıda belirtilen puanlar baz alınarak;

 

a) 0- 49 arası puan alanlara yardım uygun değil,

b) 50-75 arası puan alanlara,

c) 76-100 arası puan alanlara,

ç) 101 ve üzeri puan alanlara,

Değerlendirme Kurulunca her yılın ilk Değerlendirme Kurul toplantısında ilgili yıl için belirlenecek tutarda ve Belediye bütçesi imkanları dahilinde nakdi yardım ödenebilir. Bu yıl için ödenecek tutar ise Değerlendirme Kurulu tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra belirlenir.

(3) Değerlendirme Kurulunun durum tespit ve kararına istinaden de aynı aileden sadece bir kişiye yılda bir kez olmak üzere ve en az bu maddenin 2 nci fıkrasının b bendindeki puanı almak koşuluyla net asgari ücretin 5 katı tutarına kadar nakdi yardım yapılabilir.

(4) Yukarıdaki kriterlere göre yapılacak nakdi yardım bedelinin süresini belirlemeye Değerlendirme Kurulu yetkilidir.

 

Ayni yardım

MADDE 14- (1) Şehitkami İlçesi sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişilere; yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri ayni yardımlar yapılabilir.

(2) Ayni yardımlar, ihtiyaç sahibinin başvurusu veya başvurmuş sayılması veya Müdürlüğün resen yapacağı tespit ve rapora istinaden Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek sayı, içerik, miktar ve sürede yapılabilir.

(3) Ayni yardımdan yararlanacak kişilerden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen belge hariç diğer belgeler istenilir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrenci veya öğrencilerin ihtiyaç sahibi olduğuna dair verilen onaylı liste incelendikten sonra, ayni yardımın yapılıp yapılamayacağına Değerlendirme Kurulu karar verir.

(4) Belediye, dağıtılmak üzere alınacak ayni yardımlarda Belediye Başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından onaylanacak protokol veya Müdürlük tarafından düzenlenecek teslim tesellüm belgesi ile; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, özel sağlık kuruluşları ile işbirliğine gidebilir ayni yardıma ilişkin bağışlarını kabul edebilir.

(5) Ayni yardımlar bir defada, belirli aralıklarla veya devamlı olarak yapılabilir.

(6) Ayni yardımlar, alışveriş çeki, akıllı kart kontörü ve benzeri aracılığıyla da yapılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul edenlerle sözleşmeler yapılabilir. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör ve benzeri karşılığı bedel ödenebilir.

 

Ayni ve hizmet yardımlarında satın alma işlemleri

MADDE 15- (1) Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında ve hizmetlerin yapılmasında 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

            Ayni yardımların dağıtımı

MADDE 16- (1) Ayni yardımdan yararlanacaklara dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan ayni yardımlar, Müdürlük personeli ve araçlarıyla en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilerle dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.

(2) Ayni yardımların dağıtımı, Kamu İhale Kanununa istinaden hizmet alımı şeklinde de yaptırılabilir.

(3) Ayni yardımların alınması ve dağıtılması işlemlerinin kaydı dijital veya kâğıt ortamında yapılır. Dağıtılacak ayni yardımların Müdürlük deposu veya Müdürlükçe belirlenen başka bir yere konulması ve dağıtılması işlemleri teslim-tesellüm makbuzu veya belgesi ile yapılır.

(4) Ayni yardımlar hak sahibinin kendisine verilir. Kendisinin engelli, yaşlı, hasta ve benzeri durumda olması nedeniyle Belediyeye ve Gıda Bankasına gelemeyecek durumda olanlar için ayni yardım, hak sahibinin kimlik fotokopisi ile başvuran aile fertlerinden birine veya akrabasına yapılabilir. Müdürlük tarafından hak sahibinin müracaat etmesi beklenilmeden de evine gidilerek ayni yardımda bulunulabilir.

 

Hizmet yardımları

MADDE 17- (1) Belediye; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelli kişilerin ulaşımlarını, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının sağlanmasını, evlerinin bakım ve onarımını, sünnet, nikâh ve benzeri ile deprem, yangın, sel gibi afetlere maruz kalan muhtaç kişilere yönelik hizmetleri, Müdürlüğün raporu ve Değerlendirme Kurulunun kararıyla yerine getirebilir. Hizmet yardımlarının sunulmasında; Belediyenin denetim, gözetim ve işbirliğinde kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilerin katkılarından da yararlanılabilir.

Hizmet yardımından yararlanacak kişilerden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen belge hariç diğer belgeler istenilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aşevi ve Yardım Mağazası

 

Aşevi

MADDE 18 - (1) Müdürlüğe bağlı olarak aşevi faaliyetleri yürütülebilir. Aşevinde muhtaç kişilere dağıtılmak üzere günlük sıcak yemek üretilir.

 

Yardım mağazası

MADDE 19- (1) Yiyecek, giyecek, kırtasiye, ev eşyası, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri hak sahibine verilmek üzere Yönetmelik gereği Belediye bütçesinden alınan veya kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin bağışladığı mal ve malzemeler Şefkat Mağazası veya mağazalarından veya mağazaya ait depodan hak sahibine verilir veya ikamet ettikleri adreslerine teslim edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Giderin Gerçekleştirilmesi

 

Gerçekleştirme belgeleri ve ödeme işlemleri

MADDE 20- (1) Sosyal yardım giderlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, harcama yetkilisi tarafından gerçekleştirme görevlisi görevlendirilir.

(2) Sosyal yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işi, gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılır.

(3) Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, 15/08/2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde onay belgesi ve diğer ekli belgeler imzalanır.

(4) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ve gerçekleştirme görevlisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın muhasebe yetkilisi tarafından hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Ödeme emri belgesi en az iki nüsha düzenlenir. İlk nüshası, ekli belgelerle birlikte muhasebe biriminde, ikinci nüshası ise yine ekli belgelerin ikinci nüshası veya onaylı fotokopileri ile birlikte Müdürlükde muhafaza edilir.

 

Ödeme yapılacak kişiler

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak nakdi yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre vekiline veya vasisine imza karşılığında yapılır. Vekil veya vasi olduğunun belgelenmesi gerekir. Ödemenin yapılacağı kişiler, aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:

a) Hak sahibine yapılacak ödemelerde kimlik fotokopisi ve imzası yeterlidir.

 

b) Engelli, yaşlı, hasta ve benzeri nedenlerden dolayı nakdi yardımı almaya gelemeyecek durumda olan hak sahipleri, noter tasdikli vekâletname ile vekil tayin etmeleri halinde, vekiline ödeme yapılır.

c) Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı aranır.

ç) Ödeme yapılan kişilerin kimlik fotokopileri ödeme belgesine bağlanır.

d) Ödemelerin hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle yapılmasında hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış ve banka hesap numarasını gösteren yazılı talebi aranır.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Takip ve Kontrol

Kayıt, takip ve kontrol

MADDE 22- (1) Sosyal yardım işlemlerinin yürütülmesinde, uygulamanın takibi esastır. Müdürlük, sosyal yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Sosyal yardımdan yararlandırılan kişinin muhtaçlık durumunun devam edip etmediği hususunun tespiti için, SOYBİS ´ ten kontrol yapılabilir.

(3) Sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiğinin tespit edilmesi halinde yardım kesilir. Muhtaçlık durumunun sona erdiği tarih ile bu hususun tespit edildiği tarih arasında verilen nakdi yardımlar genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri alınır.

(4) Nakdi yardım talebiyle müracaat edenlerin; gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya sahte belge vermesi halinde yardım kesilir ve tespit tarihine kadar verilen tüm nakdi yardımların tutarı genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri alınır.

(5) Sosyal yardımlardan faydalanan kişinin; ölümü, muhtaçlığın kalkması, Şehitkamil İlçesi sınırları dışına taşınması halinde yardım kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sosyal yardım harcamalarında kullanılmak üzere yapılan şartlı bağışlar

MADDE 23- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanmak üzere nakit olarak ve makbuz karşılığında Belediye veznesine, Belediye tahsilat bürolarına ve Belediyenin banka hesabına ödenen şartlı bağışlar; bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir ve bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. Bu bağışlar sosyal yardım harcamalarında önceliklli olarak kullanılır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Tanıtım : Müdürlük
Adres : Şehitkamil Belediyesi
Telefon : 3232727 / 3500
Fax
Web Adresi : www.sehitkamil.bel.tr
Email :  

 

KAMU HİZMETLERİ ÇALIŞMA STANDARDI