ŞEHİTKAMİL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ EŞREF BİTLİS PARKI HASTA YAKINLARI KONAKLAMA MERKEZİ İBRAHİMŞEHİR SOSYAL TESİSİ TEK TUŞLA BOR ÖDEME KİLİT TAŞI ÇALIŞMALARI ARABAN SOSYAL TESİSİ MERVEŞEHİR STADI İNTERNET EVİ LOGOMUZ  Bİ DÜNYA YEŞİL EYÜP SULTAN SOSYAL TESİSİ LİG BİRİNCİLİĞİ ENGELSİZ PARKI DÜLÜKBABA MESİRE ALANI İLETİŞİM MERKEZİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ERİKLİ SOSYAL TESİSİ SOMALİYE UZANAN ŞEFKAT ELİ İBRAHİMLİ KAMULAŞTIRMA
Şehitkamil
Sanat Merkezi
Alleben Yüzme
Havuzu
Ücretsiz Arayın
Size en yakın
Möp Kumbaraları
e-möp
E-Devlet
Projeler
Google'da
Tek Tuşla
Borç Ödeme
İhaleler
E-İmar

.

Duyuru Listesi

İlçemiz hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize katılınız
 

TAŞINMAZ SATIŞI

12/08/2020 14:00

GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN         

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( c ) fıkrası gereğince Açık teklif usulü artırma suretiyle 12/08/2020 Çarşamba günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde Belediyemiz Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi(İpekyolu üzeri) Meclis Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

 

Mahalle

Harita

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G.Teminat (%3)(TL)

Saat

Ödeme

1

Şehirgösteren

Harita

2368

12

600,00

Arsa A-2

700,00

420.000,00

12.600,00

14.00

PEŞİN

2

Şehirgösteren

Harita

2368

13

600,00

Arsa a-2

650,00

390.000,00

11.700,00

14.15

PEŞİN

3

Taşlıca

Harita

625

16

504,22

Küçük San.

800,00

403.376,00

12.101,28

14.30

PEŞİN

4

Taşlıca

Harita

625

19

755,48

Küçük san.

800,00

604.384,00

18.131,52

14.45

PEŞİN

          

  İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.                                                              Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

 

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b)Tebligata esas adres beyanı

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,               

g) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

h) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

ı)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

 

B) İstekli tüzel kişi ise;

  a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış

   Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligata esas adres beyanı

c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

d)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

h) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,               

ı) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

   i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

                  

              İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine en geç  11/08/2020   Salı günü saat 16.30’a  kadar  başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

                            Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

                         İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.