ŞEHİTKAMİL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ EŞREF BİTLİS PARKI HASTA YAKINLARI KONAKLAMA MERKEZİ İBRAHİMŞEHİR SOSYAL TESİSİ TEK TUŞLA BOR ÖDEME KİLİT TAŞI ÇALIŞMALARI ARABAN SOSYAL TESİSİ MERVEŞEHİR STADI İNTERNET EVİ LOGOMUZ  Bİ DÜNYA YEŞİL EYÜP SULTAN SOSYAL TESİSİ LİG BİRİNCİLİĞİ ENGELSİZ PARKI DÜLÜKBABA MESİRE ALANI İLETİŞİM MERKEZİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ERİKLİ SOSYAL TESİSİ SOMALİYE UZANAN ŞEFKAT ELİ İBRAHİMLİ KAMULAŞTIRMA
Alleben Yüzme
Havuzu
Göl Kafe
Size en yakın
Möp Kumbaraları
e-möp
E-Devlet
Projeler
Google'da
Başkanımız
Nerede?
Tek Tuşla
Borç Ödeme
İhaleler
E-İmar

.

Duyuru Listesi

İlçemiz hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize katılınız
 

GAZİKENT (BURAK) MAHALLESİNDEKİ KONUTLARIN SATIŞ ŞARTNAMESİ

12/01/2017 11:30

MÜLKİYETİ ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİNE AİT GAZİKENT (BURAK) MAHALLESİNDEKİ KONUTLARIN SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

 

    5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. maddesine istinaden üretilen ve  ekli listede özellikleri yazılı 91  

    adet dairenin ayrı ayrı satılmasına dair satış şartnamesi.

 

1-Satış Yöntemi:

   Satış 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesinin 3. fıkrasına dayanılarak hazırlanan Şehitkamil  

   Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmeliğin 15.

   maddesi (d) fıkrası hükümlerine uygun olarak satılacaktır. Satış 2886 sayılı kanuna tabi değildir.

 

2-Satış Günü,  Saati ve Yapılacağı Yeri:

   Satış, Müracaat öncelik sırasına göre yapılacaktır.

 

3- Geçici Teminat

 

   Satışa iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ekli listede belirtilen miktarda % 3 geçici teminatı Belediyemiz  

   Veznesine nakden yatırdığına ilişkin makbuzu veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

   sunacaklardır.

 

4-Satışa Katılacak olan istekliler aşağıdaki belgeleri sunacaklardır.

 

A) İstekli Gerçek Kişi İse:

 

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta  

     adresi,

c) Vekâleten satın alma halinde, vekil adına düzenlenmiş satın almaya ilişkin noter onaylı vekaletname

     ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Satışa iştirak edecek kişi tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

f) Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili

    Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

        

         B)  İstekli Tüzel Kişi İse:

 

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yılda alınmış Ticaret veya Sanayi Odasından  

    tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta  

     adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  

    görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil  

    gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya

    bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten satışa katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, satın almaya ilişkin noter onaylı

    vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili

    Süresiz Banka Teminat Mektubu,

e) Satışa iştirak edecek kişi tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı    

    (Geçici teminat hariç) vereceklerdir.

 

5.Ödeme Şekli:

   Adına satış yapıldığının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde satış bedelinin tamamını ödeyeceklerdir.  

   İdarece kabul edilebilir mazeretten dolayı ödeme için ilave süre verilebilir. Bu süre hiçbir şekilde 10

   günü geçemez. Satış bedelinin tamamını ödemeyen ve böylece satış işlemlerini gerçekleştirmeyen

   müracaat sahibine yapılan satış iptal edilerek, yatırdığı teminatlar ihtara gerek kalmaksızın Belediye

   hesabına irat kaydedilecektir. Teklif sahibinin bu konuda hiç bir itiraz hakkı olmayacaktır.

   Satış üzerinde kalan isteklinin ödemeyi kredi kullanarak yapmak istemesi halinde, kredinin alınması ve

   banka ile olan ilişkilerinden Belediyemiz sorumlu olmayıp, Banka tarafından istenecek belgeler  

   açısından yardımcı olunacaktır.

 

6.Çetişli Hükümler:

a) Belediye Encümeni gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Encümenin

    satışı yapmama kararına itiraz edilemez.

b) Belediye Encümenince satılan daire kararı onaylanır veya iptal edilir. Encümenin kararı iptal etmesi

    durumunda satış hükümsüz kalır.

c) Satışı onaylanan veya iptal edilen kararlar istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir

    veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden   

    yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

d) Satış işlemi gerçekleşen gerçek ve tüzel kişiler bu şartname hükümlerini yerine getirmeyerek satışın

    fesih edilmesine sebebiyet verdikleri takdirde, Belediyemizde bulunan teminatları Belediyemiz

    hesabına irat kayıt edilecektir.

f) İstekliler satın almak istedikleri konutu, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat

   ederek mahallinde görebilirler. Aksi takdirde satın aldıkları konut görerek satın alınmış kabul edilir.

 

 7.Vergi, Resim ve Harçlar:

   Bu satıştan doğan her türlü vergi, resim ve harçlar, Damga Vergisi, tapu harçların tamamı alıcıya aittir.

 

8.Uyuşmazlıkların Hal Mercii:

   Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Gaziantep Mahkemeleri ve İcra   

   Daireleri yetkilidir.

 

   İş bu 8 maddeden oluşan Şartnameyi okudum ve bu şartname hükümlerini aynen yerine  

   getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Bu şartname okunup anlaşıldıktan sonra   ...../......./201...    

   tarihinde istenen belgeler ile birlikte idareye teslim edilmiştir.

 

ALICININ:

 

Adı Soyadı / Ünvanı  : …………………………………………………………….

Tebligat Adresi          : .……………………………………………………............

                                     ……………………………………………………………..          

Tlf. No : ……………….………..           

İmzası

 

SIRA NO

ADA-PARSEL

BLOK

Bağ. Böl. No

Brüt İnşaat Alanı m²

Kat

Bulunduğu Konum

Oda Sayısı

BEDEL (TL)

Geçici Teminat TL

 
 

1

5489/1

E

37

159,35

9

K-D

3+1

178.212,00

5.346,36

 

2

5489/1

E

38

159,35

9

K-B

3+1

178.212,00

5.346,36

 

3

5489/1

E

39

159,35

9

G-B

3+1

178.212,00

5.346,36

 

4

5489/1

E

40

159,35

9

G-D

3+1

178.212,00

5.346,36

 

5

5491/1

C

1

109,65

Zemin

G-B

2+1

118.808,00

3.564,24

 

6

5491/1

C

2

157,95

Zemin

G-D

3+1

166.331,00

4.989,93

 

7

5491/1

C

3

157,95

Zemin

K-D

3+1

166.331,00

4.989,93

 

8

5491/1

C

4

157,95

Zemin

K-B

3+1

166.331,00

4.989,93

 

9

5491/1

C

5

157,95

1

G-B

3+1

178.212,00

5.346,36

 

10

5491/1

C

6

157,95

1

G-D

3+1

178.212,00

5.346,36

 

11

5491/1

C

7

157,95

1

K-D

3+1

178.212,00

5.346,36

 

12

5491/1

C

8

157,95

1

K-B

3+1

178.212,00

5.346,36

 

13

5491/1

C

9

157,95

2

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

14

5491/1

C

10

157,95

2

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

15

5491/1

C

11

157,95

2

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

16

5491/1

C

12

157,95

2

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

17

5491/1

C

13

157,95

3

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

18

5491/1

C

14

157,95

3

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

19

5491/1

C

15

157,95

3

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

20

5491/1

C

16

157,95

3

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

21

5491/1

C

17

157,95

4

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

22

5491/1

C

18

157,95

4

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

23

5491/1

C

19

157,95

4

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

24

5491/1

C

20

157,95

4

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

25

5491/1

C

21

157,95

5

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

26

5491/1

C

22

157,95

5

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

27

5491/1

C

23

157,95

5

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

28

5491/1

C

24

157,95

5

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

29

5491/1

C

25

157,95

6

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

30

5491/1

C

26

157,95

6

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

31

5491/1

C

27

157,95

6

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

32

5491/1

C

28

157,95

6

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

33

5491/1

C

29

157,95

7

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

34

5491/1

C

30

157,95

7

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

35

5491/1

C

31

157,95

7

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

36

5491/1

C

32

157,95

7

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

37

5491/1

C

33

157,95

8

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

38

5491/1

C

34

157,95

8

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

39

5491/1

C

35

157,95

8

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

40

5491/1

C

36

157,95

8

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

41

5491/1

C

37

157,95

9

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

42

5491/1

C

38

157,95

9

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

43

5491/1

C

39

157,95

9

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

44

5491/1

C

40

157,95

9

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

45

5491/1

C

41

157,95

10

G-B

3+1

178.212,00

5.346,36

 

46

5491/1

C

42

157,95

10

G-D

3+1

178.212,00

5.346,36

 

47

5491/1

C

43

157,95

10

K-D

3+1

178.212,00

5.346,36

 

48

5491/1

C

44

157,95

10

K-B

3+1

178.212,00

5.346,36

 

49

5493/1

B

2

157,95

Zemin

K-D

3+1

166.331,00

4.989,93

 

50

5493/1

B

3

157,95

Zemin

K-B

3+1

166.331,00

4.989,93

 

51

5493/1

B

4

157,95

Zemin

G-B

3+1

166.331,00

4.989,93

 

52

5493/1

B

5

157,95

1

G-D

3+1

178.212,00

5.346,36

 

53

5493/1

B

6

157,95

1

K-D

3+1

178.212,00

5.346,36

 

54

5493/1

B

7

157,95

1

K-B

3+1

178.212,00

5.346,36

 

55

5493/1

B

8

157,95

1

G-B

3+1

178.212,00

5.346,36

 

56

5493/1

B

9

157,95

2

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

57

5493/1

B

10

157,95

2

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

58

5493/1

B

11

157,95

2

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

59

5493/1

B

12

157,95

2

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

60

5493/1

B

13

157,95

3

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

61

5493/1

B

14

157,95

3

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

62

5493/1

B

15

157,95

3

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

63

5493/1

B

16

157,95

3

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

64

5493/1

B

17

157,95

4

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

65

5493/1

B

18

157,95

4

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

66

5493/1

B

19

157,95

4

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

67

5493/1

B

20

157,95

4

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

68

5493/1

B

21

157,95

5

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

69

5493/1

B

22

157,95

5

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

70

5493/1

B

23

157,95

5

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

71

5493/1

B

24

157,95

5

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

72

5493/1

B

25

157,95

6

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

73

5493/1

B

26

157,95

6

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

74

5493/1

B

27

157,95

6

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

75

5493/1

B

28

157,95

6

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

76

5493/1

B

29

157,95

7

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

77

5493/1

B

30

157,95

7

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

78

5493/1

B

31

157,95

7

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

79

5493/1

B

32

157,95

7

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

80

5493/1

B

33

157,95

8

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

81

5493/1

B

34

157,95

8

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

82

5493/1

B

35

157,95

8

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

83

5493/1

B

36

157,95

8

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

84

5493/1

B

37

157,95

9

G-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

85

5493/1

B

38

157,95

9

K-D

3+1

190.092,00

5.702,76

 

86

5493/1

B

39

157,95

9

K-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

87

5493/1

B

40

157,95

9

G-B

3+1

190.092,00

5.702,76

 

88

5493/1

B

41

157,95

10

G-D

3+1

178.212,00

5.346,36

 

89

5493/1

B

42

157,95

10

K-D

3+1

178.212,00

5.346,36

 

90

5493/1

B

43

157,95

10

K-B

3+1

178.212,00

5.346,36

 

91

5493/1

B

44

157,95

10

G-B

3+1

178.212,00

5.346,36