Didem GÜL
Park Bahçeler Müdürü

 

Amaç :

MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı , Park Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş , görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam :

MADDE 2 – Bu yönetmelik Park Bahçeler Müdürlüğündeki personelin görev , yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak:

MADDE 3- Park Bahçeler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Kuruluş:

MADDE 4 -  Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin

Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu

ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

 

Tanımlar:

MADDE 5 – Bu yönetmelikte geçen;

a)      Belediye                                 :Şehitkamil Belediyesi’ne

b)      Büyükşehir                             :Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne

c)      Başkanlık                               :Şehitkamil Belediye Başkanı’na

d)     Başkan                                   :Şehitkamil Belediye Başkanı’na

e)      Başkan Yardımcısı                 :Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı’na

f)       Müdürlük                               : Park Bahçeler Müdürlüğü’nü

g)      Müdür                                    :Park Bahçeler Müdürü’nü

h)      Şeflik                                     :Etüt Proje Şefliği , İhale ve Kontrol Şefliği, Fidanlık Şefliği , Muhasebe ve Levazım Şefliği, Arazi Kontrol Şefliği, Atölyeler Şefliği

i)        Şef                                         : Etüt Proje Şefini, İhale ve Kontrol Şefini, Fidanlık Şefini , Muhasebe ve Levazım Şefini, Arazi Kontrol Şefini, Atölyeler Şefini

j)        Çalışmalar                              :Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elamanları , memur, işçi , sözleşmeli ve diğer personeli

k)      Yönetmelik                            :Park Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.   

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat - Bağlılık

 

Teşkilat

MADDE 6 – (1) Park Bahçeler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)      Müdür

b)      Teknik Elamanlar

c)      Memurlar

d)     İşçiler

e)      Sözleşmeli Memurlar

f)       Hizmetli Personel

g)      Diğer Personel

 

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a)      Müdür

b)      Yönetici Yardımcısı

c)      Etüt-Proje şefliği

d)     İhale ve Kontrol Şefliği

e)      Fidanlık Şefliği

f)       Atölyeler Şefliği

g)      Muhasebe ve Levazım Şefliği

h)      Arazi Kontrol Şefliği

i)        Kalem Memuru

j)        Diğer Personel

 

(3) Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları , görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  teklifi ve Belediye Başkanın onayı ile kadro karşılığı olmak sızın hizmet gereği ‘‘Büro Sorumlusu’’ ve ‘‘Yönetici Yardımcısı’’ görevlendirilmesi yapabilir.

 

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili , söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu şefler dahil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilebilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

Bağlılık:

MADDE 7 – Park Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlke , Görev , Yetki ve Sorumluluk

 

 

Çalışma İlkeleri :

MADDE 8-  (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

(2)  Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı

ilkelere uygun hareket etmek.

(3) İlçemizdeki yeşil alan ve parkların nitelik ve miktarlarını, Avrupa Birliği

Standartlarına ulaştırmaya çalışmak.

 (5) İlçemizde yaşayan Engelli ve Yaşlı vatandaşlarımızın, genç ve sağlıklı

Vatandaşlarımız kadar park ve bahçelerden istifade edebilmelerini sağlamak.

(6) Halkın dışarıya çıkma ihtiyacı hissettiği tüm mevsim ve günlerde; kent meydanlarının,

park ve bahçelerimizin, tercih ve istifade edilebilir durumda olmalarını sağlamak.

(7) Çocukları Televizyon ve İnternetin zararlı etkilerinden kurtarmak amacıyla; çocuk

nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, çocuk oyun guruplarıyla desteklenmiş Çocuk Parkları

oluşturmak.

 

 

Müdürlüğün Görevi :

MADDE 9 - Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

(1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,

Ağaçlandırma Yönetmeliği ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma

ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

(2) İmar planında park, çocuk bahçesi , spor alanları, yaya bölgeleri, piknik alan ve yeşil alan olarak tesisi edilecek yerleri tespit ederek projelendirmek ve uygulamasını yapmak ya da ihale yolu ile yaptırmak.

(3) Mevcut yeşil alanların ve parkların koruma , bakım (budama, form budama, yabani ot alımı çapalama, ilaçlama , gübreleme , temizlik, sulama vs.) ve onarımı yapmak ya da ihale yolu ile yaptırmak.

(4) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak. (Toplu ağaçlandırma ve yol kaldırım ağaçlandırmaları yapmak)

(5) İlçe sınırları içerisinde fidan ve ağaç dikme kampanyaları düzenlemek. Bu

konuda eğitim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla,

meslek kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak projeler uygulamak.

(6) İlçenin yeşillenmesi için sera ve fidanlık alanlarımızı ileriye yönelik genişletmek, yeni bitkisel materyaller üretmek veya satın almak.

(7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde yardımcı olmak.

(8) Yeşil alanlarda sulama ve elektrik tesisatlarının kurulması,  bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatılarının temini, montesi , tamir ve bakım ile ilgili çalışmalar yapmak veya

yaptırmak.

 

 

 

(9) Şehrin estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik, havuz) projelendirmek, uygulama yapmak veya yaptırmak

(10) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikayetlerin değerlendirerek, sonuçlandırılmasını sağlamak

(11) Görev alanımız içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlamak.

(12) Kışın acil önlem ekibi kurarak yoğun kar yağışı olduğu zamanlarda yol açma , ağaçların ve kaldırımların kar temizliği çalışmalarını yapmak.

(13) Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken ağaçların ağaç söküm makinesiyle taşınmasını gerçekleştirmek.

(14) Çevre ile ilgili adli konularda Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli teknik elemanlarca bilirkişilik görevinin yapılmasını sağlamak.

(15) Vatandaşlara çevre bilincinin aşılanması konusunda çalışmalar yapmak.

(16) Stratejik planlarda öngörülen ve onaylanarak programa alınan yeşil alanların ( park, çocuk bahçesi, spor alanı, yaya bölgeleri, piknik alanı v.b. ) peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda tasarım ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak.

(17) Belediyeye ait yeşil alanlarda kullanılan elamanların (bank , piknik masası, çöp sepeti, oyun grupları, spor aletleri v.b.) temin, montaj, bakım ve korunmasını yamak veya yaptırmak.

(18) Tüm yeşil alanlarda proje  gerektirmeyen küçük inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak.

(19) Teknik araştırmalar yaparak (Gaziantep koşullarına uygun bitki çeşitlerini belirlemek , kalitesini arttırmak, uygun alanlara dikimini sağlamak.

(20) Başkanlık makamınca verilen kanun, tüzük, yönetmelik ve genel emirler ile diğer mevzuatlara uygun görevleri yapmak.

(21) Yukarıda belirtilen iş ve işlemler için gerekli her türlü araç, gereç ve donanımı temin etmek.

 

 

 

Müdürlük Yetkisi:

MADDE 10 – Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu:

MADDE 11 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü , Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görev ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu:

MADDE 12 – (1) Başkan adına müdürlüğü temsil eder.

(2) Müdürlüğün İdari ve Teknik her türlü işlerini kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve Başkanlık direktifleri çerçevesinde sevk ve idare eder.

(3) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programlamaları yapar ve çalışmaların programlara uygunluğunu sağlar.

(4) Şeflikler arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirler alır ve denetler.

(5) Her türlü tasarım tedbirlerini alınmasını ve denetlemesini yapar.

(6) Yıllık Programlar hazırlatır ve programa uygunluğu denetler.

(7) Yapılacak işlerin denetimini yerinde sağlar ve etkinlik artırıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.

(8) İhtiyaçların tespitini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.

 

 

 

(9) Müdürlüğe bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek eğitim çalışmalarını planlar.

(10) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğü her tülü çalışmalarını düzenler.

(11) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük Personelinin 1. Sicil ve Disiplin Amiridir.

(12) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(13) Yasarlarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(14) Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri gerekli araştırmalar, ön incelemeler yaptırarak idareye sunmak, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

(15) Vatandaşa çevre bilincini vermek amacı ile her türlü bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını ilgili müdürlüklerle beraber organizasyonu sağlar.

(16) Şehirdeki tüm yeşil alan ve parkların bakımını sağlar.

(17) Yeni yapılacak olan park, yeşil ve çocuk alanlarının belirlenerek plan ve projelerinin hazırlanıp, , ihale edilen işlerin gerekli koordinasyonunu sağlar.

(18) Sezonuna göre iş programı yaparak, Belediye ve şirket elamanlarının organizasyon ve kontrolünü sağlar.

(19) Vatandaş şikayet ve taleplerini değerlendirir.

(20) İdare ile irtibatlı çalışır.

(21) Park ve yeşil alanların bakım v.b. işleri kapsayan ihale dosyasını hazırlatır.

(22) Geçici süre görevde bulunmayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan birini Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve makamın onayına sunma yetkisi.

(23) Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlar.

(24) 28532 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Hakkındaki Yönetmeliğin, kurulun oluşumu başlıklı 6. maddesi gereğince Belediyemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda iş işveren vekili olarak görev yapar.

(25) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

(26) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

 

Yönetici Yardımcısı Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

MADDE 13- (1) Müdürlük hizmetleri ile ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

(2) Müdürün tayin edeceği konularla yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunma, verilen yetki çerçevesinde evrak havale ve tevzi etmek.

(3) Şefliklerin iş ve işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak.

(4) Şefliklerin çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp, programlayarak Müdüre sunmak, çalışmaların program çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve Müdüre bilgi vermek.

(5)  Kendine bağlı birimler arasında iş birliğini korumak ve denetlemek.

(6) Kendine verilen yetki çerçevesinde şefliklere emir vermek, görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

(7) Şefliklere Müdürün talimat ve isteklerini aktarmak.

(8) İlgili mevzuat doğrultusunda ve Müdür tarafında devredilen  Müdüriyet makamı yetkilerini kullanmak.

(9) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme , tedbirler alma ve uygulama yetkinsi kullanmak.

(10) Görevlerle ilgili denetimleri yapmak.

(11) Birim görevlerinin verimli ve ekonomik yürütülmesi için yönetimleri araştırmak, mevcut yönetimleri günün şartlarına uygun hale getirmek.

(12) Yapılan çalışmalar hakkında rapor tanzim etmek.

(13) Belediye mevzuatıyla ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından Müdüre karşı sorumludur.

 

 

Etüt – Proje Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

MADDE 14 – (1) Yıllık ve Beş Yıllık alanlarda öngörülen ve onaylanarak programa alınan ayrıca başkanlıkça tanzimi istenen ve tasarlanan park, bahçe, yeşil alan, çocuk bahçesi v.s. gibi yerlerin Peyzaj Mimarlığı ilkeleri doğrultusunda etüt ve planlarını yapmak.

(2) Park projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını sağlamak.

(3) Mevcut yeşil alanlarla ilgili bilgileri içeren dosyalar düzenleyerek arşiv oluşturmak.

(4) Yeni düzenlenecek yeşil alanlarda aydınlatma ve sulama sistemlerini projelerini temin etmek ve uygulamaya koymak.

(5) Sadece yeni düzenlenecek yeşil alanların revizyona ihtiyaç duyulan parklarda plan ve projelerini yaparak gerçekleştirilmesini sağlamak.

(6) Verilen görevlerin gerçekleştirilmesi için eksik malzemeleri üstlerine bildirerek teminin sağlamak.

(7) Planlara ait dosyaları tanzim etmek.

(8) Toplantılarda teknik konularda görüş bildirmek.

(9) Emrinde yeteri kadar personel çalıştırarak işlerin zamanında yetiştirilmesini sağlamak.

(10) Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında bulunmak.

(11) Üstlerinde aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(12) Müdüre ve yönetici yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

İhale ve Kontrol Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

MADDE 15 – (1) Hizmet alım yoluyla yapılan Bakım ve Temizlik ihale dosyasının hazırlanması.

(2) Bakım ve temizlik hizmetlerinin şartname sözleşme hükümleri doğrultusunda yapılmasını temin için günlük kontrollerin yapılması.
(3) Müteahhit hak edişlerinin düzenlenmesi

(4) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

(5) Mevcut yeşil alanlarda olabilecek hasarların giderilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

(6) Her türlü mal alımı ve yapım işi ihale dosyasını hazırlayarak belediye bünyesinde bulunan ihale birimine sevkini sağlamak.

(7) İhalesi yapılan her türlü işin takibini yaparak, sözleşmesi yapılan dosyaların takibini sağlamak.

(8) Etüt-Proje şefliği tarafından çizim yapılan veya yaptırılan park projelerinin keşiflerini çıkararak ihale hazırlıklarını yapmak.

(9) Verilecek talimata göre hareket eder.

(10) Park bakım ihalesi kontrolünde bölge sorumlulukları arasında iş bölümü ve koordinasyonu sağlar.

(11) Şefliğin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından sorumludur.

(12) Müdür ve yönetici yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

Fidanlık Şefinin Görev Yetki ve Sorumluluğu:

MADDE 16- (1) Fidanlık ihtiyacı olan mal ve malzemelerin zamanında temini için gerekli talepleri yapar.

(2) Fidanlıkla ilgili aylık faaliyet raporu düzenler.

(3) Fidanlık bünyesinde çalışan işçilerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tedbirlerini alır.

(4) Şeflikte görev yapan işçilerin düzenli çalışmasını sağlar ve denetler.

(5) Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü bitkisel materyalin bakımını ve üretimini yapar.

(6) Müdürlüğün ileri zamanlarda ihtiyaç duyacağı bitkilerin üretim planlarını yapar ve rapor halinde müdürlüğe sunar.

(7) Müdürlükte mevcut üretim yerlerinde bulunan veya fidanlıkta stoklanmış bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmasını sağlar.

(8) Fidanlığa girişi ve çıkışı yapılan tüm mal ve malzemelerin listesini tutar ve bunları aylık faaliyet raporları halinde müdürlüğe bildirir.

(9) Fidanlıkta üretilen veya stoklanan her türlü mal ve malzemelerin giriş, çıkış ve mahfazasından müdüre ve yönetici yardımcısına karşı sorumludur.

(10) Şefliğin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından sorumludur.

 

Atölyeler Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

MADDE 17 – (1) Müdürlük birimlerinden gelen bilumum imalat , tamirat v.s. işlerin fidanlıktaki atölyelerde yapılmasını sağlar.

(2) Atölyelerin yeterli olmadığı konularda yaptırılmasının takibini sağlar.

(3) Atölyelerin ihtiyacı olan mal ve malzemelerin zamanında temini için gerekli talepleri yapar.

(4) Atölyelerde kullanılan her türlü malzemenin giriş v çıkışını tutarak Müdüriyete bildirir.

(5) Atölyelerin çalışmalarıyla ilgili aylık faaliyet raporu düzenler.

(6) Atölyelerde çalışan işçilerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği tedbirlerini alır.

(7) Şeflikte görev yapan işçilerin düzenli çalışmasını sağlar ve denetler.

(8) Atölyelerde üretilen ve üretim için kullanılan her türlü mal ve malzemenin giriş ve çıkışından ve muhafazasından müdüre ve yönetici yardımcısına karşı sorumludur.
 

Muhasebe ve Levazım Şefliği Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

MADDE 18- (1) Müdürlüğün tüm muhasebe işlerinin yürütülmesini sağlar.

(2) Avans ve doğrudan temin yoluyla yapılan mal, malzeme ve hizmet alımlarının takibi, müdüriyetin satın alma, ihale, kiralama işlemleriyle mukavele ve şartname tanzimleri gibi hususları   ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre yürütür.

( 3) Müdürlük bütçesinin zamanında hazırlanmasını sağlar.

(4) Kıymetli evrak ve makbuzların takibin hazırlanması

(5) Yapılan tüm harcamalarda stratejik plana uyulması

(6) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için müdüre öneriler getirir.

(7) Şeflikte yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluklar çerçevesinde koordine eder.

(8) Her türlü sanılma işlerine ait işlemleri kanunlara uygun bir şekilde yürütmekle sorumludur.

(9) Şefliğin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından sorumludur.

(10) Müdüre ve yönetici yardımcısına karşı sorumludur.

 

Arazi Kontrol Şefliği Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

MADDE 19- (1) Yapımı süren alanlarda müdürlük tarafından yürütülen topraklama, tesviye , plantasyon, çim ekimi, su ve elektrik tesisatının kurulması v.s. işleri için ekiplerin koordinasyonunu sağlar.

(2) Yürütülen çalışmalar esnasında gerekli olan her türlü malzemenin temin edilmesini ve nakliyesini yapar veya yaptırır.

(3) Parklarda su ve elektrik tesisatlarında oluşan her türlü tamiratı yaptırmak için gerekli malzeme ve iş gücü koordinasyonu sağlar.

(4) İş güvenliği tedbirlerini alır.

(5) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen program çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

(6) Kendine bağlı personelin düzenli çalışmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapar.

(7) Şefliğine bağlı görevlerin gerine getirilmesi için gerekli programları yapar ve bu konuda müdürlüğe bilgi verir.

(8) İş makinaları ve kiralık araçların iş programları çerçevesinde sevk ve idaresini sağlar.

(9) Araçların tamir ve bakım durumlarının takibini yapar.

(10) Operatör ve şoförlerin çalışmalarını takip ve kontrol eder.

(11) Arazide çalışan personelin iş elbisesi temin ve dağıtımını yapar.

(12) İş makinesi operatörleri ve işçilerin fazla çalışma puantajlarını yapar ve bunları müdüriyete bildirir.

(13) Parklarda her türlü demir başın korunması, bakım ve tamirini fidanlık şefliğiyle irtibat kurarak yapılmasını sağlar.

(14) Parklarda bulunan havuz ve şelalelerin çalışıp çalışmamasını kontrol eder gerekiyorsa tamir ve bakımını yaptırır.

(15) Emrinde çalışan personelin görevlerine devamlılık, izin ve iş bölümünü tanzim eder.

(16) Şefliğine bağlı işlerin her ay sonunda aylık raporunu düzenleyerek müdüriyete verir.

(17) Parklarda aldığı her türlü şikayetin giderilmesi için müdürü bilgilendirir.

(18) Üstlerinde aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

(19) Biriminin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından sorumludur.

(20) Müdüre ve yönetici yardımcısına karşı sorumludur.

 

Kalem Memuru Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

MADDE 20 (1) Amir tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak tutar ve yazar.

(2) Birime gelen evrakları teslim alıp , sınıflandırıp amirin bilgisine sunar.

(3) Havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlar ve gerekli tedbirleri yerine getirir.

(4) Müdürlüğün işlevlerin yürütülmesin ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması için müdüriyete öneriler sunar.

(5) Müdürlüğe ait tüm dosyaların arşiv kayıtlarını takip eder.

(6) Kurum dışına gidecek yazıların ve posta evraklarının kayıt ve işlemlerini takip eder.

(7) İşlerin yürütülmesi için her türlü mal ve malzeme eksikliğini belirleyerek temin edilmesini sağlar.

(8) Acele ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlar.

(9) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakar ve ilgilisine aktarır.

(10) Kendi sorumluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri alır.

(11) Yapılan işlerin aylık raporlarını tutarak müdüriyete bildirir.

(13) Müdüre ve yönetici yardımcısına karşı sorumludur.

 

Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

MADDE 21 – Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre karşı sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÜLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin Alınması:
MADDE 22-
(1) Görev, Başkanın veya müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının vereceği plan , program ve direktiflerinden alınır.

(2) Görev, müdürlüğe evrakın gelmesiyle alınır.

(3) Kalem memuru dışında kalan müdürlüğün tüm elamanlarına verilen belgeler , dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması:

MADDE 23 – Park Bahçeler Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Tüm birimler bu plan dahilinde işleri yürütmek zorundadır.

 

Görevin Yürütülmesi:

MADDE 24 – Müdürlükte görevli tüm personel , kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Birliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük  birimleri Arasında İşbirliği:

MADDE 25 (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon , müdür ve yönetici yardımcısı tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili şefliğe tevzi eder. Bir şefliğe bağlı olan personel arasındaki işbirliği şefler tarafından sağlanır.

(4) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya , yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni göreviyle devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslimi yapmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim eder.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon:

MADDE 26 – (1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Müdür ve Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

(3) Diğer müdürlük ve kuruluşlarla iş gereği bilgi alış verişi için yazılı koordinasyon yapılabileceği gibi , sonucu bir protokole bağlanan toplantı ile de yapılabilir. Bu toplantılar müdür seviyesinde yapılabileceği gibi Başkan Yardımcıları seviyesinde de yapılabilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

 

Gelen Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İşlem:

MADDE 27 – (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklarla ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve Dosyalama:

MEDDE 28-  (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zamanda çıkarılmasından kalem memuru ve ilgili amiri sorumludur.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

 

Denetim , Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri:

MADDE 29 – (1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Müdür 1. Sicil Amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.

(3) Müdür 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(4) Müdürlükte çalışan tüm personelin izin, rapor, derece, ve kademe ilerlemesi , ödüllendirme ve cezalandırma v.d. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutar.

(5) Disiplin cezaları personelin durumuna göre ilgili kanunlar çerçevesinde uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

 

Çeşitli ve Umumi Hükümler:

MADDE 30 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında gelen ve müdürlüğü ilgilendiren konularda yardımcı olmak.

(2) Hayır kuruluşlarından gelen (cami, dernek, yurt, vakıf v.b. ) talepleri imkanlar ölçüsünde değerlendirmek.

(3) Yukarıda bahsi geçen kuruluşlarla koordinasyon sağlamak suretiyle ağaçlandırma, park, bahçe ve diğer yeşil alan oluşturma alanlarında yardımcı olmak.

(4) Gönüllü kuruluşlarla koordine sağlayarak Gaziantep’in ağaçlandırılması için işbirliği temin etmek.

(5) Basınla temasa geçerek yeşili korumak için halkın bilinçlendirilmesi programlarının yapılmasını sağlamak.

(6) Orman yangınlarının önlenmesi için eğitici fikirler hazırlamak.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

MADDE 31 – İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

Yürürlük:

MADDE 32 – Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve Meclis Kararının kesinleşmesi ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

MADDE 33 – Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.