Serkan ALTUNYURT
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

 

MADDE 1 : AMAÇ

            Bu yönetmelik, Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

MADDE 2 : KAPSAM

            Bu yönetmelik, Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

MADDE 3 : KURULUŞ

            Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Meclisi’nin 08 / 04 / 2011  tarih ve  45

sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

MADDE 4 : DAYANAK

 

            Bu yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi (b) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

 

(Belediye Kanunu 15/b ; “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.”)

 

MADDE 5 : TANIMLAR

 

Bu yönetmelikte geçen;

 

Belediye                      : Şehitkamil Belediyesini,

Başkanlık Makamı      : Şehitkamil Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı      : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

Müdürlük                    : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,

Personel          : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

Müdürlüğün Tanımı :

           

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü;

 1. Şehitkamil Belediye sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesine ilişkin plan ve projeleri geliştirmeyi, çevre ile ilgili araştırma, inceleme çalışmaları yapmayı, çevre korumaya ilişkin aralıksız denetimleri kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapmayı,
 2. İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak, üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesini,
 3. Nüfusla orantılı olarak artan gürültü, görüntü ve hava kirlilikleri gibi çevresel faktörlerin olumsuz etkilerini önlemeyi,
 4. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak çevrenin korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda sürdürülebilir çevre politikaları üreten, geliştiren ve uygulamayı amaçlayan bir birimdir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Çevre Denetim Birimi, memur ve işçilerden kuruludur.

MADDE 6 : ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE       SORUMLULUKLARI

 1. Şehitkamil Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.
  1. Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare eder.
  2. İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirir.
  3. Müdürlüğün Çalışma Esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar.
  4. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
  5. Yapılacak işleri planlar ve buna uygun iş akış programı hazırlatır ve programa uyumunu denetler.
  6. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
  7. Geçici süre ve izinli olduğu dönemlerde, Müdürlüğe vekalet etme şartlarına uygun olan birisini, Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirtmek ve Makamın onayına sunmak yetkisine sahiptir.
  8. Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit eder, denetimini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.
  9. Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirecek, teşvik edecek afiş, kitap, broşür vb. basmak ve/veya bastırmak.
  10. Müdürlüğün işlevlerine ve yürütülmesine ilişkin ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına öneride bulunma yetkisine sahiptir.
  11. Kurumun mevzuatı, yasalar ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
  12. Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılamasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

 

MADDE 7 : ÇEVRE DENETİM BİRİMİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Çevre Denetim Birimi; gerekli denetimleri yerine getirirken 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nu esas alacaktır.

 

 1. Yazılı ve sözlü şikayetleri mahallinde inceleyerek şikayetlerin bertarafını sağlamak.
  1. Çevre ve çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.
  2. Görev alanı dahilinde eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
  3. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.
  4. Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerini yapmak.
  5. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
  6. Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak.
  7. Çevre kirliliğine sebebiyet veren  kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında kanun ve yönetmelikler uyarınca yaptırım uygulayabilmek.

 

MADDE 8 : MEMUR VE İŞÇİLERİN GÖREVLERİ

 

 1. Kendisine havale edilen evrak veya konu ile ilgili yazışma ve takipleri yapar.
  1. Amirlerine neticeden bilgi verir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yaptırımlar ve Cezai İşlemler

 

 

MADDE 9 : DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR

 

Çevre kirliliğine sebebiyet veren kişiler hakkında Çevre Denetim Birimleri Kabahatler Kanununun 41. maddesine göre cezai işlem uygulayabileceklerdir.

 

(Kabahatler Kanunu İkinci Kısım – Çeşitli Kabahatler-

Çevreyi kirletme

Madde 41- (1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, otuz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

(2) Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye, dokuzyüzyirmiüç Türk Lirasından dokuzbinikiyüzdoksandört Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye, seksensekiz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(4) İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yüzsekseniki Türk Lirasından beşbinbeşyüzyetmişüç Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezası yüzsekseniki Türk Lirasından beşbinbeşyüzyetmişüç Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir.

(5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye seksensekiz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu eşyanın toplanması hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilân olunur.

(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye dörtyüzellidokuz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilir.

(7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.

(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına karar verilmeyebilir.

(9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.

(10) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.)

 

MADDE 10 : YASAL DAYANAKLAR

 

 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu
 3. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 4. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 5. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 6. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 7. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 8. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 9. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 10. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
 11. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 12. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
 13. Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Planlama, Koordinasyon ve Uygulama

 

MADDE 11: PLANLAMA VE KOORDİNASYON

           

            Yapılacak iş ve tetkiklerle ilgili planlama ve koordinasyon müdür veya görevlendireceği kişi tarafından yapılır.

 

 

MADDE 12 : UYGULAMA

 

1. Görev verilen personel verilen görevi aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdür. 

2. Müdürlüğümüz faaliyet alanı dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa tetkik ve planlama düzenleyebilir.

3. Müdürlük personeli tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.

4. Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

5. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. 

6. Müdürlük personeli Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi,

personel arasındaki düzenin sağlanması için azami gayret ve çaba gösterir.

7. Belediye hizmetlerinde; hesap verilebilirlik ilkesine  uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Evrakta Yapılacak İşlemler Ve Arşivleme

 

MADDE 13 : GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

 

 1. Müdürlüğe gelen her evrak elektronik ortamda kayda geçirilir ve işlem yapılır.
 2. Müdürlüğün iş akış programı doğrultusunda işlemler yapılır.
 3. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerde Başkanlık Makamına bilgi verir.
 4. Müdürlüğe bağlı personel kendilerine verilen yasal görevi yaparlar.

 

MADDE14 : ARŞİVLEME

 

            Müdürlükte tutulan evraklar ve dosyalar düzenli bir şekilde kanunlarda öngörüldüğü şekilde arşivlenir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Diğer Hükümler

 

MADDE 15 : Bu yönetmelikte konu edilmeyen durumlar karşısında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve hükümleri, ayrıca Başkanlık genelgeleri ve MADDE – 10’daki yasal dayanaklar göz önüne alınarak işlem yapılır.

 

MADDE 16 : YÜRÜRLÜK

 

            Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kararı ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 17 : YÜRÜTME

 

            Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.