Ziya YAPRAK
Mali Hizmetler Müdürü

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; Şehitkâmil Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Hukuki Dayanak

Madde 2-Bu yönetmelik,5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 3-Şehitkamil Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar kurulunun "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince Şehitkamil Belediye Meclisinin 06.04.2007 tarih ve 40 sayılı Meclis kararıyla kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 4-Bu yönetmelikte geçen;

a)   Bakanlık: İçişleri Bakanlığını

b)   Üst Yönetici: Belediye Başkanı,

c)   Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununu, 3734 sayılı Kamu ihale kanununu,

d)   Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60, maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi,

e)   Mali Hizmetler Müdürü:5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi,

f)    Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,

g)   Muhasebe Birimi; Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

h)   Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı veya sertifikasız yöneticiyi,

i)    Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,

j)   Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir gider varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinde yapılan kontrolünü.

k)   Para Ve Para İle İfade Edilebilen Değerler: Muhasebe birime veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,

I) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri,

m) Ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kâğıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri,

Temel İlkeler

Madde 5-Şehitkâmil Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

      a)  Karar  alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

      b)  Hizmetlerin   temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

      c)  Hesap            verebilirlik,

      d)  Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

      e)  Uygulamalarda       adalet ve hizmette eşitlik,

      f)   Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

      g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri

Madde 6- Aşağıda sayılan görevler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

      a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

      b) Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak

      c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

      d)  İlgili    mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

      e)  İdarenin        mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

      f)  Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

      g)  İdarenin,       diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

      h)  Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek

      i )  Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

      k)  İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek

      l )  Birim bütçe taslağı programını zamanında hazırlamak.

      m) Mali Hizmetler Müdürlüğünde gerçekleştirme görevlerini atamak.

 

Bütçenin Hazırlanması

 

Madde 7-Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte gerek sistemden ve gerekse yazılı olarak Mali Hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır. İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Ve Kaydedilmesi

Madde 8-Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. Bütçe kayıt ve işlemleri, Mali Hizmetler Müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.

Ödenek Aktarma Belgelerinin Düzenlenmesi

 

Madde 9- İdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Tarafından gerçekleştirilir.

Gelirlerin Tahakkuku, Gelir Ve Alacakların Takip Ve Tahsili

 

Madde 10-Gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir servisi tarafından yürütülür. Herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir.

 

Taşınır Ve Taşınmaz Kayıtlarının Tutulması

Madde 11-İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur.

 

Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Birimine bildirilir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur.

 

Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

Madde 12 -İdarenin muhasebe hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.

Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

Madde 13- Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır. İdarenin bütçe kesin hesapları, Mali Hizmetler Birimince ilgili kanunlardaki hükümlere göre düzenlenir.

Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması

Madde 14- Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanır.

Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü

Madde 15- Mali Hizmetler Müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulur ve izlenir. Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda Mali Hizmetler birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir. Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, Mali hizmetler birimince uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı açıklama yapılabilir.

Üst Yönetici Tarafından Verilecek Diğer Görevler

Madde 16- Mali Hizmetler Müdürlüğü üst yönetici tarafından mali konularda verilecek diğer görevleri de yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yapılanması

 

Madde 17- Mali hizmetler Müdürlüğünün bütçe hazırlama ve uygulama görevleri; muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, faaliyet raporu hazırlama görevleri, gelir tahakkuk ve tahsilat görevi ve ön mali kontrol görevlerinin ayrı birimler tarafından yürütülmesi esastır. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali Hizmetler Müdürlüğünde ön mali kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerinin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar,

 

Muhasebe, Bütçe ve Kesin Hesap Birimi

 

Madde 18: Muhasebe, Bütçe ve Kesin Hesap biriminin görevleri şunlardır:

      a)  Bütçeyi hazırlamak

      b)  Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını harcamak.

      c)  Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

      d)  Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak

      e)  İdare faaliyetlerinin bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

       f)  Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve Harcama yetkilerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

      g)  Mali    konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Belediye'nin bütün giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

       ı)  Muhtaç asker ailelerine yapılan düzenli yardımlar ile ilgili ödemelerin takip ve kontrol edilmesini sağlamak,

       j)  Ödeme evraklarının tanzimi ve teslimat müzekkeresi düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

      k) Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesaplarının takibi ile ilgili çalışmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,

       l)  Mevzuat gereği, Belediye’nin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi fon vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak.

       m)  Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

      n) Bütçe kesin hesabını hazırlamak.

      o)  Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.                                                                                                       .     ö )  Mali istatistikleri  hazırlamak.

Gelir Tahakkuk, Tahsilat ve Takip Birimi(Gelirler Servisi)

Madde 19- Gelir Tahakkuk Tahsilat ve Takip biriminin görevleri şunlardır:

      a)  İlgili    mevzuatı çerçevesinde Belediye’nin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

      b)  Mer’i   mevzuatla göre alanına giren mükelleflerin bütün kayıt kontrollerinin yapılmasını sağlamak

      c)  Belediye Gelirleri Kanununda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alakalı vergi kayıp ve kaçak kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

      d)  Emlak            Vergisi Kanunun da belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrollerin yapılmasını sağlamak

      e)  Belediye       Gelirleri Kanununda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alakalı vergi kayıp ve kaçak kontrollerin yapılmasını sağlamak,

      f )  Emlak            Vergisi Kanunun da belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

      g)  Mükelleflerle            ilgili usulüne uygun yoklama tutanağıyla tespitler yapmak, tespite ilişkin yoklama tutanağını mer’i mevzuat gerekleri doğrultusunda ilgili mükellef ve birimlere verilmesini sağlamak,

      h)  Müdürlüğe intikal eden mükelleflerle ilgili dilekçelerin gereğini yaprak işlemi sonuçlandırmak

       ı)  Mükelleflere elden teslim edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrakın usulüne uygun tebliğ edilmesini sağlamak,

       j)  Belediye        Gelirleri Kanunu'nda ve diğer mer’i mevzuatta ifade edilen gelirlerin tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

       k) Tahakkukta diğer Müdürlüklerle alakalı olan gelirlerinin tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

        l) Tahakkuk görevlerinin icrası esnasında diğer ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak,

      m) Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk işlemleri için ilgili birimlere koordineli çalışmak,

      n) Belediye sınırları içinde bulunan mükelleflerden yasalar çerçevesinde Belediye tarafından alınması gereken: emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, işgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Bina İnşaat Harcı, İmar Harç ve Vergileri, Harcamalara İştirak Payları, Şartlı ve Şartsız Bağışlar, Otopark Gelirleri, Kira Gelirleri, İller Bankası Payı,İşyeri Açma Harçları, Garaj Gelirleri, Belediye Encümeni tarafından karara bağlanan ceza ve satışlardan kaynaklanan alacaklar, Belediye Meclisi tarafından tarifeye bağlanan ücretler ile her türlü vergi, harç, pay, ücret vs. gelirin zamanında ve usulüne uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilmesini sağlayıcı çalışmaları kontrol ve koordine etmek.

      o)  Tahsilatı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak.

      ö) Ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılması ve yapılmasını sağlamak,

      p)  Eskiye yönelik alacak kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak,

      r)   Gelirin sağlanması amacıyla, gerçekleştirilecek giderlerin tahakkukunu ve takibini yapmak.

      s)  Tahsilatla ilgili raporlar, icmaller, ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,

      ş)  Tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirler ile takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilat takiplerini kontrol etmek.

      t)   Tahsilat yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, haciz yolları ile tahsilatların yapılmasını kontrol etmek, yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek,

     u)  Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek.

     ü)   Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak

Ön Mali Kontrol Birimi

Madde 20- Ön mali kontrol alt biriminin görevleri şunlardır:

      a)  Ön mali kontrol görevini yürütmek

      b)  Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

      c)  Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Mali Hizmetler Müdürünün Görev Ve Yetkileri

Madde 21- Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü Mali Hizmetler Müdürüdür. Mali Hizmetler Müdürü,

      a)  Birimi yönetir, yeterli sayı nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.Personelin gizli sicillerini düzenler, her türlü özlük ve sosyal haklarını izler.

      b)  Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.

      c)  Birimin          yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.

      d)  İdarenin        mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

      e)  İç        ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlar.

       f)  Bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.

      g)  Gelirlerin      azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kararların mali analizini yapar.

      h)  Gerektiğinde           mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.                                                                                                                      .      j)  Mali hizmetlerin saydam, planlı. İdarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Mali Hizmetler Müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları

Madde 22-Mali Hizmetler Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur. Birim müdürü;

      a)  Harcama       birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,

      b)  Birim  hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,,

      c) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

      d)  Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

      e)  Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

      f)  Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar  ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere

gönderilmesinden,

      g)  Personelin devam/devamsızlığının izlenmesinden sorumludur.

Muhasebe Yetkilisinin Görevlendirilmesi, Görev Ve Yetkileri

Madde 23- Muhasebe Yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

      a)  Muhasebe    yetkilisi olarak atanacakların 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilenler ile en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak, Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak, görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak. Muhasebe sertifikası almış olmak, muhasebe sertifikası olmayanlar diğer şartları taşımaları halinde üst yönetici tarafından atanır.

      b)  Gelirleri         ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

 c)  Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,

      d)  Para    ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

      e)  Mali     işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

      f) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

      g)  Vezne            ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,

      h)  Muhasebe    hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

       j) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

      k)  Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

       l)  Muhasebe birimini yönetmek,

      m)Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Şef, Memur ve İşçilerin Görevleri;

Madde 24- Mali Hizmetler Müdürünün direktifleri doğrultusunda,

Şef, Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve memurların düzenli tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Memurlar tarafından yapılan işleri kontrol eder. İşlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar. Çeşitli unvanlardaki memur ve işçi personel, görev bölümüyle kendine verilen işleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir.

Birim Çalışmalarında İşbirliği Ve Uyum

Madde 25-Birimin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Birim Müdürünün başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile her ay düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, birimin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı iş birliği ve uyum sağlanır.

Görev Dağılımı

Madde 26- Görev dağılımını gösteren çizelgede, idarenin teşkilat yapısına uygun olarak oluşturulan alt birimlere, görevli personele, personelin görev, yetki, ve sorumluluklarına, personelin oda, unvan ve telefon, e-posta adreslerine yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Mali Hizmetler Müdürlüğünde Kullanılacak Defter Kayıt Ve Belgeler

Madde 27- Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar

Madde 28- Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak Bilgisayar sisteminde (otomasyonda) izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv düzenine göre korunur.

 Tereddütlerin Giderilmesi

Madde 29- Bu yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya belediye başkanı yetkilidir.

Geçici Madde 1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün alt birimlerinin oluşturulması amacıyla, idarece gerekli önlemler alınır ve bu alt birim yönetici kadrolarına üst yönetici tarafından atama ve görevlendirme yapılır.

Yürürlük

Madde 30- Şehitkamil Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün yapılanma ve görev, yetki ve sorumluluklarını içeren bu çalışma esasları, Belediye Meclisince kabul edilip yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31- Bu yönetmelik hükümlerini Şehitkamil Belediye Başkanı yürütür.