Ali BEYAZ
Yapı Kontrol Müdürü 

 

BÖLÜM I

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç :

Madde 1- Mevcut imar planına göre kentin düzenli yapılaşmasını sağlamak, çarpık yapılaşmayı önlemek.

Kapsam :

Madde 2- Bu yönetmelik, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını, müdürlükte görev alacak, mimar, şehir plancısı, mühendis, tekniker, teknisyen ,  memur ve  işçilerin görevlerini.

Hukuki Dayanak:

Madde 3- Bu yönetmelik 3194 sayılı İmar kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye                 : Şehitkamil Belediyesini,

b) Başkanlık               : Şehitkamil Belediyesi Başkanlığını,

c) Müdürlük               : Yapı kontrol Müdürlüğünü,

d) Müdür                    : Yapı Kontrol Müdürünü,

e) Müdür Yardımcısı  : Yapı kontrol Müdür Yardımcısını,

f) Şef                           : Yapı kontrol görev yapan şefi,

g)Büro memuru          : Evrak Kayıt ve Takip Büro Görevini yapan memuru,

h)Mıntıka sorumlusu  : Yapı kontrol Müdürlüğünde görev yapan ve mıntıkadan sorumlu mühendis, mimar, şehir plancısı  tekniker veya teknisyeni vb,

ı)Memur                      : Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli memuru,

i)İşçi                            : Yapı kontrol Müdürlüğünde görevli işçi personeli,ifade eder.

 

BÖLÜM II

 

Çalışma Şekli, Müdürlüğe Bağlı Alt Birimler ve Görevleri

Görevleri:

Madde 5- Müdürlük;

a) Yapının fenni mesul sorumluluğu olan TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) ile Yapı Denetim firmasının kontrolü olan yapılarda, şikâyet üzerine veya saha kontrolleri sırasında oluşabilecek ruhsat ve ruhsat eklerine aykırılıklarını gidermek adına müdahalede bulunmak.

b) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanunun 32. Maddesine göre işlem yapar.

c) Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanunun 39. Maddesine göre işlem yapar.

d) Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanunun 40. Maddesine göre işlem yapar.

e) Yapı tatil zaptı düzenlendikten sonra İmar  Kanunun 42. Maddesine on iş günü içerisinde idari para cezası kararı alınması için evrakın  encümene sevki için gerekli işlemi yapmak.

f) Belediye sınırları dahilindeki kaçak yapılaşma ve şikayetler konusunda işlem yapmak programlar dahilinde arazi kontrollerini yapmak, aykırı yapılmış ve encümen kararı çıkmış yapıların yıkım işlerini işin niteliğine göre yeterli ekipman, iş makinası, araç gereç varsa Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin ederek yeterli değil ise yıkım işlerini ihaleye çıkmak, ayrıca hafta sonu ve bayram nöbetlerini gerçekleştirmek.

Çalışma Şekli:

Madde 6-Müdürlük Başkanlık Makamınca görevlendirilmiş bir başkan yardımcısına bağlı olarak çalışır.

Madde 7-Müdürlük; müdür, müdür yardımcısı,şef, mıntıka sorumluları, mutemet memuru, memur ve görevlendirilmiş işçilerden oluşur.

Müdürlük, Müdürlüğe Bağlı Alt Birimler ve Görevleri

Madde 8-Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a-Yapı Kontrol Müdürlüğünü Belediye Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

b-Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

c-Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımın gerçekleştirir.

d-Müdürlüğün ita amiri, personelin birinci sicil ve tezkiye amiridir.

e-Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalar çerçevesinde verilen her türlü ek görevi yapar.

f-Müdürlüğün standartları yakalayabilmesi için gerekli çalışmayı ve gayreti gösterir.

g-Müdürlük personelinin verimini arttırmak için gerekli motivasyonu sağlar.

 

Madde 9- Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları :

a-Müdür tarafından verilen tüm görevleri müdür adına yürütür.

b-Mıntıka sorumluları ve büro memurları ve işçilerin görevlerini denetler ve aralarında koordinasyonu sağlar.

c-Üst makamlara yazılan yazılarla günlük işlerin seyrini takip eder.

d-Müdürün verdiği görevleri eksiksiz ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

e-Büroda işleri organize eder. Personeli denetler. Görev bölümü yapar, aksaklıkları müdüre bildirir.

f-Müdür adına tüm resmi evrakı alır.

g-Müdürlükçe belirlenen genelge yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurur.

Madde 10- Şefin görev yetki ve sorumlulukları :

a-Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen tüm görevleri yerine getirir.

b-Mıntıka sorumluları ve büro memurları ve işçilerin görevlerini denetler

c-Üst makamlara yazılan yazılarla günlük işlerin seyrini takip eder.

d-Büroda işleri organize eder. Personeli denetler, görev bölümü yapar, aksaklıkları müdür yardımcısı veya müdür’e  bildirir.

e-Müdür adına tüm resmi evrakı alır.

f-Müdürlükçe belirlenen genelge yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurur.

Madde 11- Büro memurunun görev yetki ve sorumlulukları :

a-Müdür ve müdür yardımcısı ve şef tarafından verilen tüm görevleri yerine getirir.

b-Büroda işleri organize eder, yazışmaları zamanında yapar, gelen evrakları  kayıt altına alınarak zimmet defterine işler, ve ilgilisine verilmesi için müdüre bildirilir.

aksaklıkları şef’e müdür yardımcısına veya müdür’e havalesini sağlar.

c-Müdür adına tüm resmi evrakı alır, havalesini ve çıkışını yapar.

d-Müdürlükçe belirlenen genelge yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurur.

e-İşlemi bitirilen yazıları dosyalar ve arşive kaldırır.

 

Madde 12-Mıntıka sorumlusu görev, yetki ve sorumlulukları :

a-Müdür ve Müdür Yardımcısı ve şefin  verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapar.

b-Sorumluluk alanındaki rutin kontrollerini ve kaçak yapılaşma ve şikayet konusunda gerekli işlemleri yapar.

c-Gerektiği takdirde yapı tatil tutanağını tutar ve buna bağlı mühür ,mühür zaptı işlemini yapıp Encümene sevk işlemini gerçekleştirir.

Madde 13- Memurların görev, yetki ve sorumlulukları:

a-Müdür ve Müdür yardımcısı ve şefin verdiği görevleri yasalar çerçevesine tam zamanında yaparlar.

Madde 14- İşçilerin Görev ,Yetki ve Sorumlulukları:

a-Müdür , Müdür yardımcısı ve mıntıka sorumluların verdiği görevleri yasalar çerçevesine tam ve zamanında yaparlar.

b-Yıkım işlemi ve mıntıka kontrolleri sırasındaki müdahalelerde görev alır.

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3

 

Koordinasyon

Madde 15- Müdürlük personeline görev , Başkanlık Makamınca veya bağlı bulunulan Başkan Yardımcısınca yazılı veya sözlü olarak verilir. Yazılı belgeler kayıt tutularak saklanır.

Madde 16-Görevin yürütülmesi :Tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda özenle ve süratle yapmak zorundadır.

Madde 17-Müdürlük büroları arasındaki işbirliği:

a-Bürolar arası işbirliği müdür tarafından sağlanır.

b-Gelen evraklar evrak kayıt ve takip bürosunda toplanır. zimmet defterine işlenir, konularına göre ayrılarak  müdüre bildirilir.

c)Herhangi bir nedenle personelin görevden ayrılması durumunda zimmetinde bulunan evrak ve dosyaların son durumu ile birlikte devir teslimi yapılır.

d)Belediyenin diğer müdürlüklerinden gelecek talepler ilgili yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde müdürün onayı ile sonuçlandırılır.

Madde 18- Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon:

a)Müdürlüğün Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalar; müdürün parafı, belediye başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

                   BÖLÜM  IV Evraka Yapılacak İşlem, Dosyalama İşlemleri

Evraka Yapılacak İşlem:

Madde 19- Gelen ve giden Evraka Yapılacak İşlem:

a)Gelen evrakın önce kaydı yapılır, müdür  tarafından ilgili personele havale edilir, personel ilgili evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

b)Evrak ilgili personele dağıtılır.

c)Gelen ve giden Evrak ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakı yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve Depolama

Madde 20-Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre ayrı klasörlerde saklanır.

Madde 21- Dosyalama İşlemleri:

a)Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri

b)Genelge ve Bildiri Dosyası

c)Başkanlık Onay Dosyası

d)Kaymakamlık Yazışma Dosyası

e)Mutemet ve Müteferrik Dosyası

g)İş bu yönetmelik üç sayfadan ibarettir.

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM IV

 

Madde 22-Yürürlük

Bu yönetmelik hükümleri, Gaziantep Şehitkamil Belediye Meclisi’nin kararının kesinleşmesi ile yürürlüğe girer.

Madde 23-Yürütme

Bu yönetmelik hükümleri Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı tarafından yürütülür.