Dilara BACAKSIZ
Destek Hizmetleri Müdürü

 

Kuruluş

MADDE 1- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İlgili mevzuatta belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere;5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Tanımlar

MADDE 2- Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir.

 

Müdürlük: Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür      :Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü

 

 

Çalışma İlkeleri

MADDE 3- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

3.1. Bu yönetmeliğin Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

3.2. Belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızda, Belediyeyi sahiplenme duygusunu

oluşturmaya çalışmak.

3.3. Başkanlıkça verilen görev ve yetki çerçevesinde Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını

zamanında temin ve teslim etmek.

3.4. Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılmak.

3.5.Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik sağlamak.

3.6.Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik.

 

Personel Yapısı

MADDE 4- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki

unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

MADDE 5- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük bünyesindeki; İç Hizmetler, İhale Takip Birimi, Satın Alma Birimi, Araç Tahsis, Güvenlik Birimi, İdari ve Mali İşlemler konularıyla ilgili alt birimlerden oluşur.   Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 6- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

6.1. İhale ve Satın Alma İş ve İşlemleri

6.1.1 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,5188 sayıl Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu ve diğer mevzuatın kendilerine verdiği dair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

6.1.2. Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden

gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek,

Başkanlık makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

6.1.3. Belediye Menkul ve Gayrimenkullerinin satış ve kiralanması işlerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde yapmak ve sonuçlandırmak.

6.1.4.Müdürlüklerin ihtiyacı olan her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre temin etmek. 

6.1.5.Müdürlüklerden gelen ihtiyaçları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22-d maddesine uygun olarak doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirmek.

6.1.6.Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza

Edilmesini sağlamak, taşınır mal kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak.

6.1.7.Müdürlüklerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak.

6.1.8. Belediyeye ait olan araçların periyodik olarak zorunlu trafik sigortasını yapmak.

 

6.2. Hizmet Binası İdare Amirliği

6.2.1 Belediye hizmet binaları ile Belediyenin uhdesinde bulunan yapı ve tesislerin;

6.2.2. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, data hatları abonelik işlemlerini ve sözleşmelerini yapmak,

6.2.3. Kullanım miktarlarını izlemek ve istatistiklerini tutmak,

6.2.4. Gerektiğinde mevcut aboneliklerin iptal işlemlerini yapmak.

6.2 5. Belediye hizmet binasının elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı, kalorifer

tesisatı, klima tesisatı, haberleşme tesisatı, TV tesisatı gibi bilimum tesisatlarının;

Her an güvenli, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak, Bunun için her türlü ön hazırlığı yapmak ve her türlü tedbiri almak.

6.2.6. Belediye binası asansörlerin ve tüm aksamlarının; Yapımlarını, kontrollerini, bakımlarını ve gerektiğinde tamirlerini usulüne göre yapmak veya yaptırmak, yetkili servis yada firmalarla kontrol ve bakım sözleşmesi yapmak, Asansörlerin bakım ve tamirleriyle ilgili her türlü yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri usulünce temin etmek,

6.2.7. Belediye hizmet binasındaki;

a. İç mekanların, koridorların, lavabo ve tuvaletlerin günlük temizliklerini yapmak

veya yaptırmak.

b. Lavabo ve tuvaletlerde; ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerinin ikmalini düzenli

olarak sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmak.

c. Lavabo ve tuvaletlerin temiz su ve pis su hatlarındaki tıkanıklık ve arızaların ivedilikle

giderilmesini sağlamak.

6.2.8. Belediye hizmet binasının giriş ve çıkış bölgeleri ile bahçesinin temizliğini; yaz,

kış ve bahar mevsimlerindeki iklim koşullarının gerektirdiği şekilde yapmak. Buzlanma, su

ve çamur baskınlarında gerekli tedbirleri alarak acil müdahalede bulunmak.

6.2.9.  Belediye hizmet binasını periyodik olarak - veya acil ihtiyaç durumunda - her

türlü haşereye karşı ilaçlamak. Gerektiğinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden

bu konuda destek almak.

6.2.10.  Resmi bayramlarda, törenlerde, anma ve sosyal etkinliklerde; sosyal etkinliği düzenleyen birime yardımcı olmak.

6.2.11. Belediyemiz Hizmet Binası ve buna bağlı toplantı salonlarının düzen, tertip ve temizliğini yaparak ihtiyaca göre kamu ve tüzel kişilere tahsis etmek.

6.2.12. Belediye hizmet binaları ile Belediyenin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin

Yürütüldüğü bina ve mekânların;

a. Belediye binası ve birimlerin ihtiyaç gördüğü yerler ile belediyece düzenlenen faaliyetlere Özel güvenlik hizmetlerini sağlamak.

b. Gerekli görülen bina girişlerine; duyarlı kapı, x-ray cihazı veya benzeri güvenlik

Sistemleri kurmak.

c. Gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koydurmak.

d. Bu hizmetler için gerekli ihale işlemlerini yürütmek ve denetimlerini yapmak.

e. Müdürlüğümüzün karşılanan ihtiyaçlarının ödemesi için gerekli ödeme evraklarını ve hak edişleri düzenlemek.

6.2.13. Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini, dayanıklı taşınır

mallar ile bu taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, tamir takımı ve

bakım onarım malzemelerinin alımını gerçekleştirmek.

 

6.3. Araç Tahsis ve Akaryakıt İkmal Amirliği

a) Belediyemiz Müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu her türlü araç ihtiyaçlarının karşılanması ve Lojistik desteği vermek.

b) Belediyeye ait Araçlara ve İş Makinelerine yakıt ikmali sağlamak.

 

Destek Hizmetleri Müdürünün Görevleri

MADDE 7. Destek Hizmetleri Müdürünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

a) Başkanlık Makamına, Belediyenin karar organlarına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla Müdürlüğü temsil etmek.

b) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde sevk ve idare etmek.

d) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili; kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri, genelgeleri, tebliğleri, yargı kararlarını, meclis kararlarını ve ilgili diğer meslek kuruluşlarının mevzuatını ve yayınlarını takip etmek, bu konularda müdürlük personelinin bilgilenmesini ve eğitilmesini sağlamak.

e) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili olarak Belediye Meclis Kararı yada Encümen Kararı gerektiği durumlarda; Belediyenin karar organlarına havale edilmek üzere gerekçeli müzekkere hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak.

f)  Başkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek.

g) 4857 Sayılı İş Kanunun 2. Maddesi ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 3. Maddesi 2. Bendi gereğince müdürlüğün personelleri ve çalışma alanları için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanması bakımından işveren vekil olarak görev yapılır.

 h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmek.

 

Destek Hizmetleri Müdürünün Yetkileri

MADDE8. Destek Hizmetleri Müdürünün yetkileri, aşağıda sıralandığı gibidir.

 a)Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan;

b. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla,şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,

8.1. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

8.2 Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,

8.3.Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş sormaya,

8.4. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir.

 

 

Destek Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları

 

MADDE 9. Destek Hizmetleri Müdürünün sorumlulukları, aşağıda sıralandığı gibidir.

Temsil ettiği Müdürlüğün ve Müdür olarak kendinin görev alanına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinden;

a. Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b. Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

c. Gerektiğinde Belediye Encümenine,

d. Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludur.

9.1. Birim Müdürleri, temsil ettikleri Müdürlüklerinin ve Müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

a. Sayıştay’a,

b. İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

c. Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

d. İç Denetim organlarına,

gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 10. Destek Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak

kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

c. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

d. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

e. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g. 4857 sayılı İş Kanunu,

ı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

i. 5188 sayıl Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu

j. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

k. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Madde 11.Yürürlük

Bu yönetmelik hükümleri Şehitkamil Belediye Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12. Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini Şehitkamil Belediye Başkanı yürütür