ŞEHİTKAMİL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ EŞREF BİTLİS PARKI HASTA YAKINLARI KONAKLAMA MERKEZİ İBRAHİMŞEHİR SOSYAL TESİSİ TEK TUŞLA BOR ÖDEME KİLİT TAŞI ÇALIŞMALARI ARABAN SOSYAL TESİSİ MERVEŞEHİR STADI İNTERNET EVİ LOGOMUZ  Bİ DÜNYA YEŞİL EYÜP SULTAN SOSYAL TESİSİ LİG BİRİNCİLİĞİ ENGELSİZ PARKI DÜLÜKBABA MESİRE ALANI İLETİŞİM MERKEZİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ERİKLİ SOSYAL TESİSİ SOMALİYE UZANAN ŞEFKAT ELİ İBRAHİMLİ KAMULAŞTIRMA
Şehitkamil
Sanat Merkezi
Alleben Yüzme
Havuzu
Ücretsiz Arayın
Size en yakın
Möp Kumbaraları
e-möp
E-Devlet
Projeler
Google'da
Tek Tuşla
Borç Ödeme
İhaleler
E-İmar

.

Duyuru Listesi

İlçemiz hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize katılınız
 

HİJYEN PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

04/12/2020 10:30

HİJYEN PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

7000 KOLİ HİJYEN PAKETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/610890

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

MÜCAHİTLER MAH. ALİ FUAT CEBESOY BUL. 2 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası

:

3423232727 - 3423258315

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@sehitkamil.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MAL ALIMI 7.000 KOLİ HİJYEN PAKETİ (Her koli;5 kg toz çamaşır deterjanı,2 litre çamaşır suyu,2 litre sıvı bulaşık deterjanı, 10 adet el sabunu)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Ait Depo

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içerisinde işe başlanacak 10 gün içerisinde şartnameye uygun bir şekilde eksiksiz olarak teslim edilmiş olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İpekyolu Üzeri Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati

:

04.12.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Toz Çamaşır Deterjanı İçin; ürüne ait TSE 5155 Belgesi

Çamaşır Suyu İçin; Ürüne Ait  TSE 5682 Belgesi 

Sıvı Bulaşık Deterjanı İçin; Ürüne ait TSE 518 Belgesi

Zeytinyağlı Sabun TSE uygunluk belgesi

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1 koli hijyen paket numunesi ihale saatinden önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne eksiksiz ve şartnameye uygun bir şekilde teslim edilecektir.Numuneleri uygun olmayan veya numune getirmeyen firmaların teklif zarfları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Toz Çamaşır Deterjanı İçin ; 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE?den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları laboratuvar sonucu sözleşmeden önce istenecektir. Laboratuvara ürün incelenmek üzere idare tarafından gönderilecek olup, labaratuvar ücreti firma tarafından karşılanacaktır. Çamaşır suyu İçin; 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE?den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları laboratuvar sonucu sözleşmeden önce istenecektir. Laboratuvara ürün incelenmek üzere idare tarafından gönderilecek olup, labaratuvar ücreti firma tarafından karşılanacaktır. Sıvı Bulaşık Deterjanı İçin; Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları laboratuvar sonucu sözleşmeden önce istenecektir. Laboratuvara ürün incelenmek üzere idare tarafından gönderilecek olup, labaratuvar ücreti firma tarafından karşılanacaktır. Üretici firmaya ait GMP ve İSO 9001/2015, 14001/2015, 10002/2014 belgelerine sahip olmalıdır. Belgeler muayene komisyonuna sunulacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İpekyolu Üzeri Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.